— Salam! Maňa bir petek beräýiň-dä. Bir tarapa. Diňe gidişin.

— Bir tarapa bolanok. Diňe gidişin hem gaýdyşyn.

— Ýeri, bolýar. Onda gidişin-gaýdyşyn, şu güne!

— Bu günki petekler eýýäm gutardy.

— Haçana bar? Iň golaý wagtdakysy gerek. Juda zerur!

— Iň golaýy… Bagyşlaň, diňe bir ýyldan.

— Hiç bolmanda, bir ýyldanam bolsa… Tutuş güne niýetlenen bolsun.

— Uzynly güne rugsat edilmeýär.

— Bolmanda, bir sagatlyk.

— Diňe bir minutlyk mümkinçilik bar.

— Bolýar, bir minutlygyny beriň onda.

— Ine, üç sagatlygam bar eken, ýöne bu ýene iki ýyldan…

— Ýok, maňa bir ýyldan bir minutlygyny beriň.

— Beýle bolsa, ýene bir ýola barlalyň: Gidişin-gaýdyşyna bir petek, ýene bir ýyldan, bir minutlyk. Dogrumy? Ylalaşýarsyňyzmy?

— Hawa.

— Alyň, ine, siziň çagalyga petegiňiz.

— Köp sag boluň.

— Ýogsa-da, bir zat sorap bilerinmi?

— Elbetde, soraň.

— Bary-ýogy ýekeje minut… Ýeri, siz näme etmekçi? Nämä ýetişerin öýdýärsiňiz?..

— Ejem bilen kakam ikisini bilelikde bagryma basmaga…

 

Taýýarlan: Jahan AMANWELIÝEWA.