Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


HabarlarŽurnalistiň sahypasy

Bütindünýä fotosurat güni

19-njy awgust

Fotosurat üýtgeşik hadysadyr, sebäbi fotosuratlar wakalary, gyzykly pursatlary, ajaýyp ýerleri, adamlary, gaýtalanmajak günleri ýatdagalyjy pursat hökmünde taryha öwürýär …

Olar bilen geçmişe gaýdyp bilersiňiz, sebäbi suratlara seredenimizde köp zatlary ýada salýarys. Mundan başga-da, käbirleri üçin surata düşmek diňe bir güýmenje däl, eýsem hünär we hat-da sungatdyr.

Her ýyl 19-njy awgustda Bütindünýä Surat güni bellenilýär. Bu sene 2009-njy ýylda Awstraliýaly «Korske Ara» atly suratçynyň başlangyjy bilen döredildi. 1839-njy ýylyň 19-njy awgustynda köpçülige surat çap
etmegiň usuly – daguerreotip, suratyň prototipi hödürlendi.

Häzirki wagtda durmuşymyzyň ähli ugurlarynda diýen ýaly berk ornaşan fotosuratyň uzak taryhy bar. Emma surata düşmegiň ilkinji amaly usuly hasaplanýan daguerreotip – demir plastinkada şekil almak
prosesi hasaplanylýar. Has dogrusy, 1820-nji ýyllaryň başynda fransuz oýlap tapyjysy Jozef Niepçe tarapyndan
ilkinji fotosurat döredilipdir.

Ruhsara JUMAGELDIÝEWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyñ talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com