Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
HabarlarSlider

BMG Owganystana ynsanperwer kömegini ugratdy

15-nji dekabrda BMG-niň Bosgunlar boýunça agentligi Özbegistanyň Termiz şäherindäki Ýük daşaýyş merkeziniň üsti bilen Owganystana ynsanperwer kömegi ýüklenen maşynlaryny ugratdy. Ýüküň düzüminde 40 tonna zerur serişdeler bar.

Agentligiň uly maslahatçysy Frank Remusyň aýtmagyna görä, häzirki wagtda millionlap owgan halkynyň azyk-owkat üpjünçiliginden mahrum bolup, gazaply gyşa taýýarlyksyz bolan pursatynda ýurtda ynsanlaryň ömrüni saklap galmak üçin gyssagly ýardam bermek zerur.

TürkmenGazet.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu