Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiSlider

Bir sowala dört jogap

28-05-2022 / 5114

Bir gezek dana Buzurgmihr zyndana düşüpdir. Dostlary oňa şeýle sowal beripdirler: “Sen şu betbagt günüňde köşeşmek üçin özüňe nähili göwünlik berýärsiň?”.
— Men häzir dört pähimi häli-şindi gaýtalaýaryn: birinjiden, men özüme: “Ählisi maňlaýyňa ýazylandyr, ýazylandan bolsa, gaçyp gutulyp bolmaz” diýýärin. Ikinjiden, men özüme: “Sen mundan agyr betbagtçylyga-da uçrap bilerdiň” diýýärin. Üçünjiden, men özüme: “Bu horluklar saňa bagly zat däldir. Şonuň üçin hem çydamalysyň” diýýärin. Dördünjiden, men özüme: “Belki, halas boljak pursatym ýakynlap ýörendir, meniň bolsa, hiç zatdan habarym ýokdur” diýýärin.

Hökümdaryň pendi
Bir hökümdar bir ýurdy basyp alypdyr. Onsoň ol bellän dikmesine şeýle pent edipdir: “Oňat adamlar bilen dost bol, ýaramaz adamlar bilen zalym bol. Galanlary bilen bolsa, kanun boýunça iş gör!”.

Ýalňyşmak
Kim: “Özgeler bolmasa-da öz günümi görerin” diýýän bolsa, ýalňyşýar. Emma, kim: “Özgeler mensiz oňup bilmezler” diýýän bolsa, ol has gaty ýalňyşýar.

Ünsüňizi çekip biler

Bir Yorum

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com