Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegi

Bir salym söýgi hakynda oýlanalyň

25-05-2021 / 6506

Söýmek, söýýän adamyň durmuşyny ýaşamakdyr.

Lew Nikolaýewiç Tolstoý

Ýokary ahlak gymmatlyklaryny söýýän adam, bütin ömrüne wepaly bolup galýar, sebäbi hemişelik bir zada bagly bolýar.

Platon

Dünýäde söýgüden has güýçli güýç ýok.

Aleksandr Smitt

Bir bakyş söýgini öldürip biler, bir bakyş ony janlandyryp biler.

William Şekspir

Söýmek diýmek, özüňe gowy hasaplaýan zadyňy başga birine arzuw etmek, seniň üçin däl-de, söýýän adamyň hatyrasyna arzuw etmek we mümkin boldugyça bu ýagşylygy oňa gowşurmak üçin synanyşmak diýmekdir.

Aristotel

Adamlara bolan söýgi, adamyň hemme zatdan ýokary çykýan ganatlarydyr.

Maksim Gorki

Duşmany söýmek, onuň erbet höweslerine garşy göreşmek, ýamanlyk bilen tutulan adam üçin söweşmek diýmekdir.

Mihail Mihailowiç Prişwin

Hakyky söýgi bagtsyzlykdan gelýär. Ýagtylyk ýaly, gijeki garaňkylygy has-da ýagtylandyrýar.

Leonardo da Winçi

Durmuşy söýüň, durmuş hem sizi söýer. Adamlary söýüň, adamlar size söýgi bilen jogap bererler.

Anton Grigoriýewiç Rubinşteýn

Söýgi bagtyň hazynasydyr: näçe köp berse, şonça-da köp alýar.

Müller Wilhelm

Esasy zerurlyk – agzybirlik, jedelli – erkinlik, hemme zatda – söýgi!

Balzak

 

Taýýarlan: Aýmyrat HUDAÝBERDIÝEW, 

Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com