Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiŽurnalistiň sahypasy

Beýikligiň sungaty

25-04-2021 / 5063

Günleriň birinde meşhur suratkeş Pikasso köçeden ýöräp barýan ekeni. Pikassonyň sungatyna aşyk zenanlaryň biri muny görüpdir-de, suratkeşiň ýanyna ylgap baryp, mähir bilen salamlaşypdyr. Ýantorbasyndan bir ak kagyzy çykaryp: “Jenabym, men siziň çeken suratlaryňyzyň jandan-tenden muşdagy. Öz täsin hünäriňizden şu ak kagyza bir surat çekip, meni begendirip bilermisiňiz?” diýipdir. Pikasso muňa ýylgyrypdyr…

Ak kagyzy alypdyr we onuň ýüzüne surat çekip başlapdyr. Tamamladym edip, ýaňky suratly kagyzy eýesine uzadypdyr: “Hanym, bu suraty aýawly sakla, wagty gelende sen ony million dollara satyp bilersiň!” diýipdir. Muşdak zenan muňa geň galypdyr: “Pikasso halypa, siz bu kiçijik surat üçin bary-ýogy otuz sekunt sarp etdiňiz. Onuň millionlyk gymmaty bolup bilermi?” — diýipdir. Pikasso ýylgyrypdyr we oňa garap: “Hanym, otuz sekuntda ýadygärlik surat çekmek üçin, men ömrümiň otuz ýylyny sarp etdim” — diýipdir.

Bu söhbetdeşlikde meşhur suratkeş bize juda ähmiýetli bir maglumatyny, ýagny ömrüň wajyp wezipesini ýetirýär: täsinligi, täsin bir zady döretmegiň köp wagt almazlygy mümkin, ýöne şol derejä barýançaň mazaly taýýarlanmagyň, taplanmagyň gerek. Kynçylyk  zemine aýagyň galtaşan pursadyndan başlanýar. Durmuş kynçylyklary bizi dura-bara taplaýar.

Ekin ekmän hasylyny orup bolanok. Nahal oturtman miwesini ýolup bolanok. Bagy ýaltalyk gumunda oturtsaň, daragtlar topragyna görä miwe berýändir. Topragyň aşagynda özüni taplamasa, gämik hiç wagt ýer ýüzüne çykýan däldir. Bardy-geldi çykaýsa hem, ol kämil ösümlik bolup bilmez, ýa basym gurar, süllerer, ýa-da gül-gunça bermez. Bu ýagdaý durmuşyň hiç wagt üýtgemeýän we üýtgedip bolmaýan baky ýörelgesi.

Alymlaryň biri iki zatdan seresap bolmalydygyny ündäpdir: “Birinjisi, heniz doly bişip, kämilleşip ýetişmänkäň il öňüne çykmakdan; ikinjisi bolsa ukyp-başarnygyňy diňe iliň ünsüni özüňe çekmek üçin öwrenmekden we ulanmakdan.”

 

Hekaýalar toplumyndan.

Jahan SÖÝÜNOWA,

Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň öwreniji mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Bir Yorum

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com