Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Beýik işler beýik adamlara mahsusmy?! Ýa-da…

Tomas Edison 84 ýaşynda dünýäden öteninde, açyşlarynyň sany 1090-a ýetipdi. Görnükli fizik Eýnşteýniň otnositellik teoriýasynyň makalada orun tapanlygy üçin unutmaýarys, emma ol ondan soňra hem 148 makala işläp taýýarlady. Rembrantyň tablissasy 650-den ybaratdy. Pikasso öz yzynda ululy-kiçili 20000-den gowrak eser miras galdyrdy. Bize özüni seçgi teoriýasy bilen tanadan Çarlz Darwin, mundan başga-da 119 ylmy açyşyň aşagyna öz goluny çekdi. Şekspir ilkibaşdaky üstünligi bilen kanagat etmedi, ol ömri boýunça 150 eser ýazmagy başardy. Meşhur kompozitor Mosart 35 ýyllyk ömrüniň dowamynda 600-den gowrak albomy işläp düzdi. Elwis Presleý hem 112 albom çykardy. Aristotel 400, Muhyeddin 500-den köp kitap ýazdy. Tolstoý 300-e golaý kitaby çapa taýýarlady. Balzak 90-dan gowrak roman ýazdy.

Tanalmagyň birnäçe ýoly bar. Tanalmak, meşhur bolmak üçin hökman kitap ýazmak, surat çekmek, bina gurmak gerek däl. Dünýä belli futbol oýunçysy Peläniň 560 oýunda 541 goly hem bir beýik meşhurlykdyr.

Beýik adamlar diňe beýik netijeleri görkezendikleri bilen däl, olaryň beýikligi beýik işlere baş goşandyklary bilen häsiýetlendirilýär.

Leonardo da Winçiniň gündeligi 7000 sahypadan ybaratdy. Üstesine-de, ol başgalar okamasyn diýip, aýna bakdyrylyp okalýan şekilde ýazylypdy. L.N.Tolstoýyň eserleriniň 13-si hakyky öz durmuşyndan jemlenen maglumatlardan ybaratdy.

Başarmak – bu bir päsgelçiligi ýeňip geçmek!

Hangeldi GURBANOW,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com