Slide
Slide
previous arrow
next arrow


BlogSiziň üçin...

Baýramyňyz gutly bolsun!

12-12-2021 / 5072

Her bir ynsanyň durmuşynda bolup geçişi ýaly, halkyň, döwletiň ykbalynda hem ýatdan çykmajak pursatlar, wakalar bolup geçýär. Şeýle wakalaryň biri hem gün-günden ösýän, özgerýän ýurdumyzyň Bitaraplyk derejesini almagydyr.

Indi 26 ýyl bäri türkmen topragynda Bitaraplyk güni her ýyl dabaraly ýagdaýda şowhunly, şagalaňly bellenilýär. Goý, toý-baýrama beslenen Diýarymyz güllesin, össün! Başlarymyzyň täji, gözlerimiziň röwşeni bolan Bitarap türkmen döwletimiziň ömri dowamat-dowam bolsun!

TürkmenGazet.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com