Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Göwün küýsegi

Bäsleşige: Sag bolsun!

Päsgel berýän adamlara sag bolsun,
Çünki olaň bardygyna müň şükür.
Kim bizi bilgeşleýin gynasa,
Kimse ýolumyza kynçylyk çeker.

Eger-de, şeýle adamlar bolsa,
Nirde ornum, haýsy ýolda düşünýän.
Olar biziň ykbalymyz oýnasa,
Biziň başa müň alada düşürýär.

Ýitgini duýmasa ruhuň,
Öýke etmese köňlüň,
Durmuşyňda bagt näme?
Bagyşlasaň şatdyr ömrüň.

Päsgelçilik döräp dursa,
Buda bir gowy alamat.
Şeýle adamlar bolmasa,
Pikir etmezdi adamzat.

Ýagşylyk etseň, ýagtylar ýoluň,
Men bu sözi müň bir gezek aýdaýyn.
Şonuň üçin ähli adamlar sag boluň.
Ýogsam üstinlige nädip ýeterin.

Terjime eden: Aýgül MÄMMETGURBANOWA.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu