Ak bagta badalga gunduz binalaň,

Arşyň nury gözellikden paý saňa.

Al süýt kimin aklygy ak sabalaň,

Bolubilmez asyl-asyl taý saňa,

Seni gören şahyr bolup,

Gürläberer goşgulap,

Aşgabat!

*****

Arkadagyň ylhamyndan dörän sen,

Arzuwly ertekä meňzeýäň aşa.

Aýdym tapar ak ýoluňdan ýöränler,

Aşyklaryň yşgy getirer joşa.

Çünki sen söýgüsiň,

Dälsiň başga zat,

Aşgabat!

*****

Baglaňda bilbilleň ajap mesgeni,

Mukamyndan bahar geler heýjana.

Asmana göterler çaga sesleri,

Watan beslenende şöhrata-şana,

Şükür iller aman,

Ýurdumyz abat,

Aşgabat!

*****

Penjireden ak durnalar bakanda,

Toýnuk gurap, buşlap ajap çagyňy,

Ýene-de aýdymlar joşar jahanda,

Wasp edip Diýary, Arkadagyňy,

Muňa pasyl gonar,

Sazy keşdeläp,

Aşgabat!

*****

Ene ýerde sadap monjuk hamala,

Dür kysmy kamatyň gözleriň nury,

Şan getirip bu berkarar zamana,

Uzasyn eýýama ak ýollaň ugry,

Sen bilen türkmeniň,

Kalp köşgi abat,

Aşgabat!

 

Gülşirin HANOWA,

şahyr.