Slide
Slide
previous arrow
next arrow


PsihologiýaSlider

Bagy saýla we häsiýetiňi bil!

Psihologik test

20-05-2022 / 5697

Bu surata ünsli serediň we halaýan bagyňyzy saýlaň!

  1. Suratda 1-nji bagy saýlan bolsaňyz – Dogumly, özüne çekiji. Siz şadyýan, gujurly gülkili adam. Köplenç köpçüligiň jany. Siz bütin dünýä bilen sazlaşykda bolýarsyňyz. Elmydama höwesli. Siz, köplenç, haýsydyr bir wakalar, täze düzgünler, ekstrim ýa-da oňaýly duýgylar barada sözlense, olaryň tarapdary bolýarsyňyz. Örän köp adamlary haýran galdyrýarsyňyz we geň galdyryjy hereketleri edýärsiňiz. Ýöne nätjek… Siz hemişe ýönekeý öz bolşuňyza galýarsyňyz. Adamlar bolsa sizden çykýan köp zatlara elmydama taýýar däl. Size ähli zat gyzykly. Siz bir zada aňsat gyzyklanýarsyňyz we aňsat hem gyzygyňyzy ýitirýärsiňiz.

 

  1. Suratda 2-nji bagy saýlan bolsaňyz – Özüne göwni ýetýän. Siz örän özygtyýarly we özbaşdak adam. Siziň ýörelgäňiz – “Nämedir bir zady gowy etjek bolsaň, ony özüň et”. Siz diňe özüňize bil baglaýarsyňyz. Siz özüňiz we ýakynlaryňyz üçin nähili güýçli we ynamdar bolup galmagy örän gowy bilýärsiňiz. Siziň gowy görýän adamlaryňyz elmydama goragly. Siz hemişe näme isleýäniňizi bilýärsiňiz we öz maksadyňyzyň garşysyna gitmäge gorkmaýarsyňyz. Töwerekdäkiler Siz babatda ilki bilen dogruçyl we açykgöwünli bolmaklaryny isleýärsiňiz. Siz dogruçyl bolmagyň tarapdary we kynçylyk bilen ýalan sözleýänlere geçirimlik edýärsiňiz.

 

  1. Suratda 3-nji bagy saýlan bolsaňyz – Çuňňur akyldar. Siz ýeke-täk. Siz ýaly beýle şahslar örän seýrek duş gelýär. Siziň töweregiňizde size meňzeş adam ýok bolsa gerek. Siziň duýgurlygyňyz örän güýçli, ýöne töwerekdäkilere siz kä wagt akmak bolup görünýärsiňiz. Şonuň üçin size köplenç ýalňyş düşünýärler, bu bolsa siz üçin hetdenaşa. Size käwagt hökmany şahsy giňişlik we öz-özüň bilen ýekelikde galmak üçin wagt gerek. Sizde örän gowy döredijilik potensialyňyz bar we ony hökmany ösdürmek gerek. Siz hakykatçy we gowy derňewçi, durmuşyň garaňky we ýagty taraplaryny  aýdyň görýärsiňiz. Siz örän duýgur.

 

  1. Suratda 4-nji bagy saýlan bolsaňyz – Gutarnykly optimist. Siz şowly we şadyýan. Siz – ýaşaýyşyň ýokardan berlen sowgatlygyna ynanýarsyňyz we ony adama berlen ähli maglumatlar bilen ulanmalydygyna düşünýärsiňiz. Şonuň üçinem siz näçe esse köp zatlary etmäge çalyşýarsyňyz. Durmuşda gazanan üstünlikleriňize guwanýarsyňyz we gelejekde has uly üstünlikleri gazanmaklyga ymtylýarsyňyz. Gowy görýän adamlaryňyz bilen şatlygyňyzy we gaýgylaryňyzy paýlaşmaga taýýar. Siziň durmuşa bolan garaýşyňyz bütinleý sagdyn. Öňe gitmek, okamak, ösmek, söýmek, bagyşlamak we söýülmek üçin siz ähli mümkinçilikleri ulanýarsyňyz. Başga zatlar bilen meşgullanmak üçin durmuş örän gysga. Durmuşy örän gaty gowy görýäniňiz üçinem bir ýerde durup hem bileňizok.

 

  1. Suratda 5-nji bagy saýlan bolsaňyz – Duýgur, rehimdar adam. Siz mähirli we aladaçyl, şonuň üçin hem adamlar bilen örän aňsat aragatnaşyk gurýarsyňyz. Sizde çenden aşa köp dostlaryňyz bar we siz olar tarapyndan ak ýürekden gowy görülýärsiňiz, sebäbi siz olaryň durmuşyny gowy we şadyýan edýärsiňiz. Adamlar siziň bolmagyňyz bilen özlerini arkaýyn we ykjam duýýarlar. Siz optimist şadyýan we elmydama häzirki ýagdaýdan has gowy bolmaga ymtylýarsyňyz. Siz gyzykly, duýgur, seýrek duş gelýän we gowy görülýän bolmak isleýärsiňiz. Siz päk duýgulara ukyply we sizi gowy görmeýän adamy hem gowy görüp bilýärsiňiz.

 

  1. Suratda 6-njy bagy saýlan bolsaňyz – Gyzykly, dogruçyl. Siz başgalary alada edýän jogapkär adam. Siz päk ýürekden çekilýän zähmete ynanýarsyňyz we aňsat jogapkärçiligi öz üstüňize ýükleýärsiňiz. Siziň häsiýetiňiz gowy. Siz adamlarda özüňize ynam döredýärsiňiz. Siz açyk, çalasyn we ýiti zehinli. Siziň pikiriňiz standart däl we seýrek duş gelýän logikaňyz bar, şonuň üçin siziň aýdyp berýän ähli zatlaryňyz diňleýjiler üçin hemişe gyzykly.

 

  1. Suratda 7-nji bagy saýlan bolsaňyz – Pikire giden ukyply adam. Siz örän gowy akyldar. Siziň pikiriňiz we taglymatyňyz –siziň üçin wajyp. Siz öz nazaryýetiňiz we dünýägaraýyşlaryňyz barada ýekelikde pikir etmegiňizi halaýarsyňyz. Siz tutuk adam (introwert). Siz okamagy we pikir etmegi halaýan adamlar bilen oňuşýarsyňyz.Siz ahlaklyk barada oýlanmalara köp wagtyňyzy sarp edýärsiňiz. Hatda jemgyýetiň köp bölegi siziň pikiriňiz bilen razylaşmasalar-da, Siz dogry zady etmäge ymtylýarsyňyz.

 

  1. Suratda 8-nji bagy saýlan bolsaňyz – Eli açyk, öwüt-nesihat beriji. Siz elmydama kämilleşmäge ymtylýarsyňyz. Sizde ýeterlik uly namysjaňlyk. Siz üstünlik gazanmak üçin öz özüňize planka goýýarsyňyz. Adamlara siz bilen bolmak kyn ýaly görünýär, ýöne has kyny size öz-özüň bolmak. Siz yhlas bilen işleýärsiňiz, ýöne daşdan diňe özüni bilýän adam däl. Siz dünýäni we ýakynlaryňyzy juda gowy etmek üçin işleýärsiňiz. Siziň göwnüňize degýänçäler ýa-da ikilik edýänçäler siz ak ýürekden we mähirli söýýärsiňiz. Emma göwnüňize degseler siz gaýgyrman yza seretmezden gidip bilýärsiňiz. Siziň durmuşda edýän hereketiňize az adamlar mynasyp baha berýärler.

 

  1. Suratda 9-njy bagy saýlan bolsaňyz – Asuda, bagtly adam.Siz duýgur, düşünýän adam. Siz ünsli we ýazgarman diňlemegi başarýarsyňyz. Siz her bir adamyň durmuşda özüniň saýlan ýoly, öz pikiri, garaýyşy we çözgüdi bar diýip hasaplaýarsyňyz. Siz durmuşda bolýan wakalary aňsat kabul edýärsiňiz – “Eger şeýle bolmaly bolsa onda şeýledir” ýada “Tötänlik tötänden däldir” diýýärsiňiz. Siz dartgynlyga çydamly we seýrek birahat. Wagtyňyzy hemişe gowy we netijeli geçirýärsiňiz.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com