Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Göwün küýsegiHabarlar

Az salym degişeliňmi?

Biznes motiwasiýa:öz biznesiňi gurmasaň, ömrüň ötinçä budilnik gurmaly bolarsyň.

*****

You Tube-da hezil edip reklama görjek bolýan welin, arasyna kino giräýýär-dä…

*****

Kiçi zatlara begenip ýaşamagy öwrenmeli. Meselem: aýlyk.

*****

Uborka etmegiň yzgiderligi:

Tekjeleri süpürmek.

Köne suratlary tapmak we 3 sagatlap görmek.

Ýadap, goýbolsun etmek.

*****

Öýe täze gap-gaçlary almaly. Ýa-da öňkileri ýuwmaly.

*****

Gyzlar bilen üýşenimizde “Buýruk ýa-da hakykat” oýnadyk. Gyzykly bolsun diýip “buýruk” saýladym. Öýüňe git diýdiler. Gaty agyr degdi…

*****

Şu durmuşyň maňa beren yekeje plýus zady bar, olam gan toparym.

*****

Ejem sapaklaryma taýýarlanyp oturanymy görende, gözlerine yaş aýlandy. Taşladym indi okamok, ejemi her gezek aglatmana dözemok.

*****

Bir tanyşym internetden “Nädip adamy aldawa salmaly” atly kitap sargapdyr. 6 aý geçdi entägem kitapdan habar yok.

*****

“Nirä barýaň” diýen soraga “Häzir gelýän” diýip jogap berýän bolsaň, onda sen bizdensiň.

*****

Çagalygymyzdaky iň uly ýalan: gel çagam hiç zat etjek däl.

*****

Jerry-niň örän içýakgynçlygyny bilip, Tom üçin gynanýan bolsaňyz, onda Siziň ulalanlygyňyzdyr.

Merjen YAZLYÝEWA,

Ynsanperwer ylymlary we ösüş        

uniwersitetiniň  žurnalistika hünäriniň talyby.

Ýene-de okap bilersiňiz

4 Synlar

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com