Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Habarlar

Aşgabatda zenanlaryň dialogy geçirildi

Şu gün paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogy geçirildi, diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy esasynda guralan bu çäre «Merkezi Aziýa — Russiýa» görnüşinde düýn geçirilen Parlamentara forumyň özboluşly dowamyna öwrüldi.

«Jemgyýetçilik-syýasy we durmuş-ykdysady ösüşde zenanlaryň orny» atly mowzuk boýunça öz işine başlan dialogyň plenar mejlisinde Merkezi Aziýanyň bäş döwletiniň hem-de Russiýa Federasiýasynyň parlamentleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri çykyş etdiler. Onda jemgyýetçilik-syýasy, durmuş-ykdysady ösüşde zenanlaryň orny barada pikir alyşmalar guralyp, ähli ugurlarda gender deňliginiň üpjün edilişi, zenanlara durmuş goldawy hakynda milli tejribeler barada çykyşlara giň orun berildi.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu