Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


Reportaž

Aşgabat toý ruhuna beslenýär

Şu günler Halkara Bitaraplyk gününiň egsilmez ýakymy bilen gurşalan mähriban Watanymyzyň paýtagtynyň nurana keşbinde toý ruhuny duýmak bolýar.

Mahmal howasy melhem bolup kükrege dolýan, nurana keşbi hemişe toý zynatyna beslenen ak mermerli Aşgabady bu lybasda görmek has-da ýakymly. Gözellikde dünýä nusgalyk paýtagtymyzyň haýsy künjegine ser salsaň, hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 26 ýyllygynyň toý gutlaglary bilen birlikde, barha ýakynlaşýan Täze ýylyň öwüşginleri ýalkym saçyp görünýär.

Hawa, ak şäherimiz Aşgabadyň döwrebap şaýollarydyr köçeleriniň ugrunda toý gutlaglaryny halkymyza ýetirip duran elektron tablolar we eziz Diýarymyzyň Bitaraplygynyň 26 ýyllyk baýramyny alamatlandyrýan ençeme beýleki toý bezegleri golaýlaşyp gelýän Täze ýylyň gözleri gamaşdyrýan öwüşginleri bilen utgaşyp, her birimizde göwün göteriji ýakymly duýgulary döredýär.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com