Reportaž

Aşgabat toý ruhuna beslenýär

Şu günler Halkara Bitaraplyk gününiň egsilmez ýakymy bilen gurşalan mähriban Watanymyzyň paýtagtynyň nurana keşbinde toý ruhuny duýmak bolýar.

Mahmal howasy melhem bolup kükrege dolýan, nurana keşbi hemişe toý zynatyna beslenen ak mermerli Aşgabady bu lybasda görmek has-da ýakymly. Gözellikde dünýä nusgalyk paýtagtymyzyň haýsy künjegine ser salsaň, hemişelik Bitaraplygymyzyň şanly 26 ýyllygynyň toý gutlaglary bilen birlikde, barha ýakynlaşýan Täze ýylyň öwüşginleri ýalkym saçyp görünýär.

Hawa, ak şäherimiz Aşgabadyň döwrebap şaýollarydyr köçeleriniň ugrunda toý gutlaglaryny halkymyza ýetirip duran elektron tablolar we eziz Diýarymyzyň Bitaraplygynyň 26 ýyllyk baýramyny alamatlandyrýan ençeme beýleki toý bezegleri golaýlaşyp gelýän Täze ýylyň gözleri gamaşdyrýan öwüşginleri bilen utgaşyp, her birimizde göwün göteriji ýakymly duýgulary döredýär.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu