Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSlider

Adam beýnisiniň temperaturasy

01-07-2022 / 5078

Adam beýnisi bilen temperaturanyň gözlegleri dowam edýän döwründe, alymlar geň galdyryjy bir waka duş geldiler. Täze gözlegleriň netijesinde alymlar beýniniň temperaturasynyň ilkinji kartalaryny döredendiklerini habar berdiler. Geçirilen gözleglerde beýniniň temperaturasynyň Günüň ýagty wagty hem-de beýniniň sebiti ýaly birnäçe faktorlara görä üýtgäp durýandygy anyklanyldy. Ýöne beýnimiz bedenimize görä has ýyly bolýar.

Adam beýnisiniň temperaturasy 41 gradusa ýetip biler.

Bu gözleg Angliýadaky Lukmançylyk gözleg geňeşiniň (MRC) molekulýar biologiýa barlaghanasynyň gözlegçileri tarapyndan geçirildi. Şoňa laýyklykda, iki topardan beýniniň temperaturasy seljerildi. Birinji topar beýni şikeslerine sezewar bolan intensiw terapiýa hassalaryndan we ikinji topar bolsa gözleg üçin meýletin sagdyn adamlardan ybaratdy. Iki toparyň temperaturasy günüň dowamynda ölçenilip duruldy. Umuman aýdanyňda, iki topar üçin beýniniň ortaça temperaturasy agyz temperaturasyndan has ýokarydy. Ölçeglerde beýniniň temperaturasy ortaça 38,5 dereje boldy. Şeýle-de bolsa, bu sanlar günüň wagtyna baglylykda ep-esli üýtgäp durupdyr. Mysal üçin, beýniniň temperaturasy gijelerine pes dereje görkezipdir. Aýallarda we garry adamlarda bolsa beýniniň temperaturasynyň ortaça ýokarydygy mälim edildi.

Beýnimiziň aşa gyzgyn bolmagy kynçylyklara eltip biler. Soňky gözlegler sagdyn beýniniň temperaturasynyň 40,9 dereje ýokarlanyp biljekdigini ýüze çykardy. Bu ýagdaýyň bolsa hiç hili kynçylyk döretmeýändigi anyklanyldy.

Bilermenler geljekde bu mesele babatynda has köp gözleg geçirmegi meýilleşdirýärler.

Taýýarlan Merjen GURBANGULYÝEWA,
TMÝG-niň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň uly buhgalteri.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com