Slide
Türkmengazet ygtybarly habar çeşmesi
www.turkmengazet.com
gyzykly habarlar,täzelikler
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow


SliderŽurnalistiň sahypasy

Halkara minnetdarlyk güni

11-nji ýanwary ýylyň iň mylakatly seneleriniň biri diýip atlandyryp bolar. Çünki bu gün — Halkara minnetdarlyk güni.

Bu güni baýram etmäge isleg bildirýänleriň sany ýylsaýyn artýar. Halkara minnetdarlyk güni mynasybetli Ýer ýüzüniň birnäçe ýurtlarynyň ýaşlarynyň arasynda gyzykly ýaryşlar geçirilýär, dürli dillerdäki afişalara we gutlag bukjalaryna «sag bolsun» hatlaryny ýazyp, minnetdarlygyny beýan edýärler.

Edepliligiň ähmiýetiniň gündelik durmuşymyzda zerurlygyny ählimiz gowy bilýäris. Emma manysyny pikir etmän, tötänleýin minnetdarlygymyzy bildirýäris. Şeýle-de bolsa, minnetdarlyk sözleriniň jadyly häsiýetleri bar. Olaryň kömegi bilen adamlar birek-birege şatlyk, üns we oňyn duýgulary berýärler. Eger-de biz birek-birege öz minnetdarlygymyzy bildirmesek, onda durmuşymyz diýşimiz ýaly bolman, garaňky bolardy.

Dünýäniň ähli dillerinde aýdylýan minnetdarlyk sözi islendik halkyň medeniýeti üçin örän möhümdir. Gaharly wagtyňyz hiç kime minnetdarlyk sözüni aýtmaň! Esasy zat — minnetdarlyk sözleriniň päk ýürekden aýdylmagy. Siz hem dost-ýarlaryňyza öz minnetdarlygyňyzy bildirmek üçin howlugyň!

Mähri HOJAÝEWA,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň II ýyl talyby.

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com