«Türkmenistan» gazetiniň habar bermegine görä, Türkmenistanda 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda Ýeňiş gününiň şanyna bagyşlanan dabaralaryň çäginde uruş weteranlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan sowgatlar gowşurylyp başlandy.

Ýakynda paýtagtymyzdaky «Mekan» köşgünde dabara geçirildi. Oňa uruş weteranlarydyr tylda zähmet çekenler bilen birlikde, ýokary okuw mekdepleriň professor-mugallymlary, talyp ýaşlar, harby gullukçylar, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Aýdym-sazly dabaranyň dowamynda uruş weteranlaryna, şeýle-de tylda zähmet çekenlere Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan gymmatbahaly sowgatlar gowşuryldy.