Slide
Ygtybarly habar çeşmesi
TÜRKMENGAZET
www.turkmengazet.com
Slide
Playmarket-de ykjam aplikasiýasy
BIZIŇ SAÝTYMYZDA
HABARLAR
SPORT
BILIM
TREND WE GÖZELLIK
ZENAN DUÝGUSY
ŽURNALISTIŇ SAHYPASY
previous arrow
next arrow
Habarlar

30 ýyllyk döwür üçin maksatnama kabul edildi

11-nji fewralda Maslahat köşgünde hormatly Prezidentimiziň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklyk etmeginde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisi geçirildi, bu forum biziň döwletimiziň we jemgyýetimiziň durmuşynda şanly waka öwrüldi.

Maslahatda Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň geljekki ösüş döwrüni «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýlip atlandyrandygyny belledi. Şol esasda hem Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýylarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy taýýarlandy. Ýurdumyzy täzeden galkyndyrmakda we täze ösüşlerde, mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmekde onuň ähmiýeti uly bolar.

«TürkmenGazet».

Ýene-de okap bilersiňiz

Habara syn ýaz

E-mail hasabyňyz paýlaşylmaz.

Başa dön tuşu