Pyşdyllar barada käbir gyzykly maglumatlar: Pyşdyllar deňizdäki iň ajaýyp jandarlar!

ANTARKTIKA, Pyşdyllaryň ýaşamaýan ýeke-täk kontinenti

Uýgunlaşdyrylan jandarlar hökmünde pyşdyllar islendik gurşawda diýen ýaly ýaşap bilerler.

Görnüşleriň köpüsi Günorta-Gündogar Amerikada we Günorta Aziýada duşsa-da, olary dünýäniň beýleki ýerlerinde-de tapyp bolýar.

Deňiz pyşdyllary käwagt Ýewropa Arktikasynda duş gelýär, ýöne Antarktidada ýok.

Deri gaýyş pyşdyly, Arktika tegeleginden geçýän we Täze Zelandiýa çenli günortada iň köp ýaýran pyşbagadyr.

Pyşdyllar gark bolup biler

Gaty köp wagtlap suwuň aşagynda galýan ýaly görünýändigine garamazdan, pyşdyllar hem gark bolup bilerler.

Iň howply pyşdyla – tutuş bedeni bilen zähere bürenen

Alligator Snapping pyşdyly, edil eşidişi ýaly gorkunç.

Bu görnüşli pyşdylyň  agramy 90 kilograma ýetýär. Olaryň ullakan, güýçli tumşuklary hüjüm edýän bedeniniň böleklerini doly kesip biler.

Iýmit almak üçin derýanyň düýbünde ullakan açyk agzy bilen ýatýarlar. Soňra bolsa balyklaryny agzyna çekýän gyzyl, gurçuk ýaly dillerini gysýarlar.

Pyşdyllarda ugur görkezýän kompasy bar

Pyşdyllar dünýä inen kenarlaryna gaýdyp bilerler. Ýöne ony dünýädäki millionlarça kenarlaryň arasyndan nädip tapýarlar? Pyşdyllar, pyşdyllaryň kartasyna meňzeş ýeriň magnit meýdanyna duýgur.

Magnit meýdanynda meýdan güýji we meýdan çyzyklarynyň Ýer şarynyň üstünden geçýän burçy bar. Pyşdyllar ikisini hem kesgitläp we ummanyň nirededigine düşünip bilerler, şonuň üçin aslynda olaryň ugur duýgusy kompasdan has güýçlidir!

Pyşdyllar adamlardan iki esse uzak ýaşaýar

Pyşdyllar tebigatda has uzak ýaşaýan haýwanlaryň biridir. Ýaşaýyş dowamlygynyň iň uzak ömri 10-80 ýyl bolup biler! Käbiri 50 ýyl töweregi köpeliş derejesine ýetenoklar. Pyşdyllaryň käbir görnüşleri takmynan 150 ýyl ýaşap biler.

Baýramyňyz gutly bolsun!

 

Orazmyrat HEMRAÝEW,

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyby.