Slide
Slide
previous arrow
next arrow


SliderŽurnalistiň sahypasy

23-nji iýun – BMG-niň Döwlet gullugynyň güni

23-06-2022 / 5041

Birleşen Milletler Guramasynyň Döwlet gullugynyň güni BMG-niň Baş Assambleýasynyň 57-nji sessiýasynda döredildi. Kabul edilen Kararda halkara we milli derejesindäki netijeli döwlet dolandyrylyşygy ylalaşylan maksatnamalary amala aşyrmakda möhüm orny eýeleýändigi görkezilýär.
BMG-niň Döwlet gullugynyň güni her ýyl 23-nji iýunda bellenilýär. Bu gün BMG-niň Baş Assambleýasy öz agza ýurtlaryny BMG-niň döwlet gullugynyň işini we durnukly ösüş prosesine goşýan goşandyny giňden açyp görkezýän ýörite çäreleri gurnamaga çagyrýar. BMG-niň halkara hünär baýramçylygy durmuş derejesini ýokarlandyrmak işine döwlet işgärleriniň goşýan bahasyna ýetip bolmajak goşandyna baha bermek maksady bilen döredildi. Döwlet işgärlerine bagyşlanan ýörite senäniň peýda bolmagy döwlet dolandyryş pudagyndaky hünärmenleriň dünýädäki ýurtlaryň syýasy durmuşyny demokratiýalaşdyrmak ösüşine goşýan goşandyna hormatdyr. BMG-niň Döwlet Gullugy gününde adatça işgärler sylaglanylýar, döwlet gullugynyň ösüşine aýratyn goşant goşan adamlara Birleşen Milletler Guramasynyň baýragy gowşurylýar we dürli forumlar geçirilýär. Birleşen Milletler Guramasy bilen belli seneler babatda ýakyndan hyzmatdaşlyk etmek Türkmenistanyň alyp barýan daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Şazada ANWAROWA,
S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň Türkmenabat agrosenagat orta hünär okuw mekdebinň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com