Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Gowy dost — gowy ýoldaş

04-12-2023 / 43
 • Okyjyda : “Şunuň ýaly kitaby men hem ýazyp bilerdim” diýen pikiri döredýän kitaplar iň oňat kitaplar hasaplanýar.

                                                                                 A.Paskal

 • Gowy kitaba tötänden duş gelen adamyň şondan soň bütin ykbalynyň başgaça bolup gitmegi mümkindir.

                                                                              Prewo

 • Zähmet asylly işiň gönezligidir. Ol dörediji adamyň güýç-kuwwaty hem şatlygydyr.

                                                                                    R.Rollon

Ýiti zehin, bilim – adamyň bagty,

Şonsuz seniň gijäň bolmaýar ýagty.

                                                                                        Rudaky

 • Ymam Gazalydan şeýle ylymly bolmagynyň sebäbini soranlarynda, ol: “Men bilmeýän zadymy soramakdan çekinmedim” diýip jogap beripdir.
 • Kimde-kim bilim alyp şondan durmuşda peýdalanyp bilmese, ol adam ýer sürüp, tohum sepmeýän mysalydyr.

                                                                                     Saady

 • Kitaplar – paýhasyň perzentleri.

                                                                             J.Swift

 • Kitabymyz öz ömrüni paýawlaýança biz diridiris.

                                                                                        M.Sewine

Gury sandyr adam bolsa bilimsiz,

Gataty gyryk guş uçmaz , biliň siz.

                                                                                           Senaýy

 • Peýdasyz telim kitapdan peýdaly bir kitap ýagşy.

                                                                                     L.Seneka

 • Ähli okyjylaryň göwnünden turýan kitaby ýazmak asla mümkin däldir.

M.Serwantes

 • Adamy okaýan kitabyndan tanamak bolar.

S.Smaýls

 • Söz täsir etmese, taýagam täsir etmez.

                                                                             Sokrat

Ylym hem aň-paýhas ýetmese derhal,

Dymyp oturmaklyk edepdir herhal.

                                                                                 Ferdöwsi

 • Erbet ýoldaş ýaly, ýaramaz kitabam bizi ýoldan çykaryp biler.

                                                                                   G.Filding

 • Kitapsyz öý jansyz göwrä çalymdaşdyr.

                                                                                Siseron

Toplan: Gülendam HUDAÝKULOWA,
Köýtendag etrap Dostluk şäher kitaphanasynyň redaktory.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com