Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Türkmenistan Ählumumy metan borçnamasyna goşuldy

02-12-2023 / 22

Bu barada hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Dubaýda dowam edýän BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 28-nji maslahatynyň (COP28) plenar mejlisinde eden çykyşynda habar berdi.

Mälim bolşy ýaly, Ählumumy metan borçnamasyna gatnaşýan döwletler ählumumy derejede metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça umumy tagallalara goşant goşmak üçin meýletin hereketleri amala aşyrýarlar. Şu babatda ýurdumyzyň wekiliýetiniň 2021-nji ýylyň noýabrynda Glazgoda geçirilen «COP26» maslahatyna gatnaşmagy möhüm waka boldy. Şol ýokary derejeli forumda türkmen tarapynyň Ählumumy metan borçnamasy boýunça täze başlangyjy goldap, giňişleýin gatnaşmak maksady bilen, ony jikme-jik öwrenmäge gyzyklanma bildirýändigi mälim edilipdi. Hormatly Prezidentimiz çykyşynda şu barada aýdyp, BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasynyň maslahatlaryny hasaba alyp, şeýle-de BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň işjeň goldamagynda ýurdumyzda Pariž ylalaşygy boýunça Türkmenistanyň Milli derejede kesgitlenen goşandynyň (NDС) tassyklanandygyny belledi. Bu strategik resminamada 2030-njy ýyla çenli parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň möçberini, 2010-njy ýyl bilen deňeşdirilende, 20 göterim azaltmak göz öňünde tutulýar.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com