Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Romeo we Julietiň täsirli sözleri

28-11-2023 / 52

Romeo we Julietiň sözleri edebiýaty söýýänler üçinem, öz söýgüsini dünýäniň iň meşhur aşyklarynyň sözleri bilen beýan etmek isleýänler üçin iň köp ulanylýan çeşmeleriň biridir. Ine, William Şekspiriň meşhur eserinden toplanan täsirli sözler:

Bosgun ölümiň başga bir ady. Ölümi «sürgün» diýip atlandyrmak, kellämi altyn palta bilen kesmek, soň bolsa öldürilen zarba ýylgyrmak.

Söýgi kömek etdi, jaňymy pyşyrdady. Ol maňa maslahat berdi, menem onuň gözi boldum. Men deňizçi däl, ýöne uzak deňizlerde ýuwulýan tükeniksiz kenarlardan uzakda bolsaňyzam, size ýetmek üçin deňizlere çykardym.

Bu zatlardan gorkýandygym üçin, ýanyňyzda duraryn. Bu garaňky gijäniň köşgüni mundan beýläk terk etmerin. Ine, şu ýerde size hyzmat edýän mör-möjekler bilen galaryn. Bu ýerde baky dynç alaryn, bu dünýä ýadaw bedeni erbet ýyldyzlaryň boýuntyrygyndan halas ederin …

Gel, ajy derman, gel, ýakymsyz gollanma! Eý umytsyz kapitan, bu deňiz keselini, ýadaw gämini dik gaýalara goý! Söýgümiň hormatyna!

Men seniň guluň boldum. Geçiren sagatlarym hiç zat däl, meni islemeseňiz, hyzmatlarym biderek.

Gözlerim we ýüregim seniň gözelligiň olja üçin ölüme garşy göreşýär; Gözlerim seni görmez ýaly ýüregimi kowýar, gözlerimi paýlaşmaýandygym üçin ýüregim isleýär.

Iň süýji bal hem dadylanda içgysgynç bolýar, şonuň üçin ony ortaça söýmeli.

Gel, eý, mylaýym, gara gözli gije. Maňa Romeony ber. Men ölenimde al-da, kiçijik ýyldyzlara böl. Asmany şeýle bezärler. Bütindünýä indi gijä aşyk bolmaz we ajaýyp güne ybadat eder.

Zeper ýetmedik biri ýarany masgaralaýar.

Ýeke-täk söýgim ýekeje ýigrenjimden döräpdi! Ir gören we tanamaýan, tanamaga gijä galan birini. Birden ýigrenýän duşmany söýenimde ajaýyp söýgi dünýä indi.

Seniň gidýändigiňe özümi ynandyryp bilmeýändigim üçinmi ýa-da her gezek geleniňi ýada salmaýandygym üçinmi?

Ah! Juliet! Romeo bu barada hiç haçanam pikir etmedi … Gün ýaşandan soň, ertire garaşmak, nirä düşjekdigimi bilmän … Irden gitmek … Nälet…

Ölüm saňa aşyk boldumy? Söýgüli bolmagyňyz üçin sizi bu garaňkylykda gizländigine ynanmalymy?

Ýer ýüzünde ýaşaýan iň zyýanly zat hem bu topraga aýratyn peýda getirýär. Iň peýdaly zat, nädogry ulanylsa, zyýan getirip, dogry netijäni ýok edip we öndürip biler. Ony nädip ulanmalydygyny bilmeseňiz, ýagşylyk erbetlige öwrülýär, erbet bolsa käwagt sypaýy ýaly beýgelýär. Bu kiçijik gülüň täze baldaklarynda zäher we derman bar. Ysly bolsa, adamyň her bir bölegine güýç berýär, eger dadyp görse, ýüregi saklaýar.

Gyzlargül ANNAGURDOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com