Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...

Ýaşa sen, ene dilim!

20-11-2023 / 12

Ene dilimiz gadymdan gelýän milli gymmatlygymyzdyr, medeni we ruhy baýlygymyzdyr. Pähimdar pederlerimiziň nakyllarda, halk döredijiliginde, çeper eserlerde gözellik derejesine ýetiren dilimiziň söz baýlyklaryny ylmy esasda öwrenmäge giň mümkinçilikler bar.

Häzirki taryhy döwrümizde dilimiz ylmy esasda öwrenilýär, ene dilimize aýratyn ähmiýet berilýär, ylmy kitaplar çap edilýär. Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen çap edilen «Türkmen diliniň orfografik sözlügi» we iki jiltden ybarat «Türkmen diliniň düşündirişli sözlügi» dil biliminde uly işleriň biridir. Sözlükler dilimiziň söz baýlygyny özünde saklap, dürs ýazuwy öwrenmekde, sözleriň manysyna düşünmekde gymmatly çeşmedir. Şonuň üçin hem bu sözlükler dilçi alymlar üçin hem, şeýle-de giň okyjylar köpçüligi üçin hem ýakyn kitap bolup durýar.

Ene dilimizi ylmy esasda öwrenmekde ylmy kitaplaryň yzygider çap edilip durulmagy diňe alymlary däl, eýsem, biziň her birimizi buýsandyrýar. Çünki dilimize bolan buýsanç şeýle kitaplary okamaga ruhlandyrýar. Bu bolsa her bir ynsanyň ene diline goýýan sarpasyndan nyşandyr.

Halkyň dili – bu halkyň ruhy baýlygy hasaplanýar. Çünki dil halkyň asyrlarboýy kämilleşdirip gelen gymmatly baýlygydyr. Iň esasy bolsa, dil halkyň dünýägaraýşynyň, milli medeniýetiniň ruhy gymmatlygydyr. Häzirki taryhy döwrümizde hem bu gymmatlyklarymyzy öwrenmäge, dünýä ýaýmaga giň mümkinçilikler döredilýär.

Oguljeren TÄŞLIÝEWA,
Berdimuhamet Annaýew adyndaky Arkadag şäher mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebiniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com