Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

59 dilde gürläp bilýän adam

15-11-2023 / 28

«Eýsem, bir adam näçe dili öwrenip biler?» ýa-da «Näçe dilde gürleşip başarar? »
diýen soraglara jogap tapmak biziň ählimiz üçin diýseň gyzykly bolsa gerek. Maglumatlara görä, dünýäniň iň köp dil bilýän adamy 1954-nji ýylda Liberiýada doglan Ziad Fazah bolup, ol 59 dilde gürlemegi başarýar. Geçirilen synaglarda onuň 59 dildäki raýatlar bilen düşünişip we aragatnaşyk saklap biljekdigi ýüze çykarylypdyr.

Fazah Liwanda ermeni dilini öwrenenden soň, köp dil öwrenmek kararyna gelýär. Ol 1998-nji ýylda 58 dilde gepläp we okap bilýändigi üçin Ginnesiň Bütindünýä rekordlar kitabyna iň köp dil bilýän adam hökmünde hasaba alynýar.

Ýer ýüzünde 7 müňden gowrak dil bolup, olar ene dili, resmi diller, halkara diller ýaly toparlara bölünýär. Taryhy maglumatlara ser salsak, IX asyrda ýaşap geçen Al Farabynyň 70 dili suwara bilendigi aýdylýar.

Şeýle-de Ziad Fazahyň häzirki wagtda dünýäniň iň uly ýaşly poliglotydygy aýdylýar.

Arzuw KURBANOWA,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň Agronomçylyk fakultetiniň bagbançylyk, miweçilik we gök ekerançylyk hünäriniň 2-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com