Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Milli manat — ykdysady hümmet

Milli manadyň dolanyşyga girizilmegine 30 ýyl

30-10-2023 / 43

1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Garaşsyz ýurdumyzyň çäginde pul birligimiz hökmünde türkmen milli manady dolanyşyga girizildi. Her ýyl bolsa döwletimizde türkmen milli manadynyň güni bellenilip geçilýär. Geçen 28 ýyl milli manadymyzyň maliýe-pul syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmekde uly orna eýe bolandygyny görkezýär.

Garaşsyz döwletimiz ykdysady gatnaşyklaryň halkara mehanizmine işjeň goşulan ýurt hökmünde tanalýar. Halkara pul gaznasynyň wekiliýeti tarapyndan türkmen döwletiniň häzirki döwürde gazanýan ykdysady ösüşlerine oňyn bahalar berilýär. Munuň özi, ilki bilen milli pulumyzyň ähmiýetine baglydyr. Milli manadymyz ýurdumyzyň ykdysady ösüşini we halkyň eşretli, bolelin durmuşyny üpjün etmegiň zerur guralyna öwrüldi.

Bazar ykdysadyýetine üstünlikli geçmekde we milli ykdysadyýetimiziň ösüşlerini berkitmekde öz pul birligimiziň ähmiýeti örän uly boldy. Manat döwletimiziň gurluş esaslaryny hem berkitdi, onuň halkara derejesindäki abraý-mertebesiniň ýokarlanmagyna getirdi. Milli manadymyz döwletimiziň ykdysadyýetini, onuň Garaşsyzlygyny pugtalandyrmaga mynasyp goşant goşdy.

Milli manadymyzyň hümmetini ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly düýpli çäreleriň yzygiderli amala aşyrylmagy bolsa milli manadymyzyň abraýyny has-da beýgeltdi. 2009-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, milli manadymyzyň täze nusgasy dolanyşyga girizildi. Bazar ykdysadyýetiniň şertlerinde geçirilen bu pul çalşygy ykdysady ösüşiň ilerlemegine görnetin täsirini ýetirdi.

Häzirki wagtda bank ulgamynyň hyzmatlarynyň görnüşleri köpelýär, maliýe hyzmatlarynyň usullary kämilleşdirilýär. Aýratyn-da, maliýe hyzmatlaryny menzilara ýerine ýetirmegiň dürli usullary ösdürilýär, täze tehnologiýalardan netijeli peýdalanylýar. Bu bolsa milli manadymyzyň dolanyşykdaky ähmiýetini güýçlendirýär.

Orazmuhammet MÄDEMINOW,
TOHI-niň Weterinar lukmançylygy fakultetiniň Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit hünäriniň 4-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com