Slide
Slide
previous arrow
next arrow


PsihologiýaSlider

Her bir pikirimiz geljegimizi emele getirýär

12-10-2023 / 5251

Ýaramaz duýgular we pikirler kämahal ukymyzy bozýar. Bu ýönekeý psihologiki teklipler bilen has oňyn bolup bilersiňiz!

Ýaramaz pikirleriň gül däl-de, geljekde haşal otlaryň ösmegine sebäp boljakdygyny bilmek bilen, olary ýeňip geçmek üçin ilkinji ädimi ädýärsiňiz. Birnäçe ýönekeý usullar bilen kelläňizdäki gereksiz sesleri köşeşdirip bilersiňiz. Hiç birimiz negatiw pikirlerden doly dynyp bilmeris. Pikirleriňizi derňäp, düşünjäňizi ýokarlandyryň. Pikirlerimiz bilen negatiw hüjümlere garşy özümizi açyk goýýarys. Mysal üçin, aýna seredeniňizde özüňizi tankytlaýan pikirleri boşatmak endigiňiz bar bolsa, muny günüň ilkinji gözleginde ulanyp bilersiňiz. Bu pikirleriň size nähili kömek edýändigini soraň. Bu, pikirleriňiziň size kömek etmän, hakykatdanam zyýan berýändigine düşünmäge kömek eder. Näme üçin muny özüňe etmek isleýärsiň? Näme üçin gowy taraplaryňyzy görmegi saýlamarsyňyz? Bu soraglar pikirleriňizi durmuşa geçiriş döwründe hökman negatiw pikirlerden daşlaşmaga kömek eder.

Pikirleriňizi oňyn pikirler bilen dolduryň. Işiňizi ýigrenip bilersiňiz, otagdaşlaryňyzy halamazlygyňyz mümkin, maşgalaňyz bilen hemişe gapma-garşy bolup bilersiňiz ýöne şonda-da oňyn pikirlenmek zerur. Her gün durmuşyňyza ýönekeý, ýöne täsirli çäreleri goşup, oňyn pikirlenmek ukyplaryny ösdürip bilersiňiz. Muny uklamazdan ozal höweslendiriji we ylham berýän kitaplary okamak, tebigatda we açyk howada has köp wagt geçirmek, sagdyn iýmitlenmek arkaly döredijiligiňizi beýan edip bilersiňiz.

Döredijilige üns beriň. Döredijilik bilen meşgullananymyzda, aňymyz aladalanmak ukybyny düýbünden ýitirýär. Islendik ýa-da ähli döredijilik işleri sizi ylham beriji pikirlere iterýär. Has gowusy, oňyn pikirlenmek üçin zerur pursat bermek üçin egrem-bugram çeşme ýaly hereket edýärler. Özüňizi erbet duýsaňyz döredijiligiňizi nirede ulanyp biljekdigiňize üns beriň.

Gorkylaryňyza ýüz tutuň. Ýaramaz pikirlerimiz köplenç gorkularymyzyň önümidir we gorkularymyz negatiw pikirleri döredýär. Gorkularyňyza garşy durup, olary ýeňip geçmeklige çalşyň. Hiç bir tejribe gorkyny çözmek we ony ýok etmek ýaly däldir. Şeýle etmek bilen, aňymyzda täze mümkinçilikler döredýäris. Mysal üçin, adamlaryň öňünde gürlemekden gorkýan bolsaňyz we bu siziň karýeraňyza täsir edýän bolsa, aýnanyň öňünde ownuk maşklar edip bilersiňiz. Ýa-da halaýan dostlaryňyzyň öňünde gürläp, sizi tankytlamagyny we özüňize bolan ynamyňyzy gazanmagyny haýyş edip bilersiňiz.

Taýýarlan: Mähri HOJAÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 4-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com