Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...

Üstünligiň syry – bilimde

29-09-2023 / 28
  • Bilim bilen ylmyň arasynda uly tapawut bardyr. Bilim — bu öň bilýän zadyňy ýaňadan ýadyňa salmakdyr. Ylym bolsa öň bilmeýän zadyňy öwrenip, ömürlik ýadyňda saklamakdyr.
  • Eger beýleki adamlaryň arzuwyna ýetmäge kömek etseň, siz hem durmuşda isleýän arzuwyňyza ýetip bilersiň.
  • Ýalňyşýan adam akmak däl-de, hiç haçan ýalňyşmaýan adam akmak.
  • Durmuşyň iň oýlandyryjy we möhüm soragy şudur: başgalar üçin näme edýärsiň?
  • Üstünligiň syry — bu hiç kimiň bilmeýän nämedir bir zadyny bilmekdir.
  • Lukmanlar maňa meniň hiç haçan ýöräp bilmejegimi aýtdylar, ejem bolsa näme üçin ýöremeli däldigimi ýaňzytdy, men ejeme ynandym.
  • Eger bagty özümizde tapyp bilmesek, ony hiç ýerden hem tapyp bilmeris.
  • Geljek – öz arzuwlarynyň owadanlygyna ynanýanlaryňkydyr.

Marjana ŞAMRATOWA,
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň pedagogika fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com