Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Žurnalistiň sahypasy

Şanly baýramy üstünlikler bilen garşylaýarys

26-09-2023 / 5045

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli bilim ulgamyny ösdürmäge, şol sanda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işiniň netijeliligini artdyrmaga we zehinli körpeleri ýüze çykarmaga berilýän üns, bu ugurda döredilýän mümkinçilikler giň gerime eýe bolýar. Munuň şeýledigine mekdebe çenli bilim-terbiýe ulgamynda geçirilýän baý mazmunly çäreleriň, guramaçylykly işleriň, baýramçylyklaryň we bäsleşikleriň mysalynda hem göz ýetirmek bolýar.

Indi her ýylda geçirilmegi däbe öwrülen «Ýol hereketiniň howpsuzlygy ― ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlyga bagyşlanyp, mekdebe çenli çagalar edaralarynyň arasynda «Ýaşyl yşyk » atly köçe-ýol hereketiniň düzgünleri boýunça guralýan bäsleşik hem bu babatda aýdylanda aýdyň mysaldyr. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda hem bu bäsleşige biziň çagalar bakja-bagymyz hem işjeň gatnaşdy. Bäsleşiň welaýat tapgyrynda çagalara köçe-ýol hereketiniň düzgünlerini öwretmäge niýetlenen ýörite görkezme esbabyny taýýarlamak bilen çagalar bagymyz baş baýraga mynasyp boldy.

Ýeri gelende bellesek, «Ýaşajyk gözegçiler» atly mekdebe çenli çagalar edaralarynyň körpeleriniň arasynda guralýan bäsleşik hem bu ugurdaky çäreleriň üstüni ýetirýär. Bu bäsleşige hem çagalar bakja-bagymyzyň uly (mekdebe taýýarlaýyş) körpeleriniň işjeň gatnaşyp welaýat derejesinde baş baýraga mynasyp bolmaklary bizi tüýs ýürekden buýsandyrýar. Degişli toparyň terbiýeçisi Nurgözel Begenjowanyň, aýdym-saz mugallymlary Begli Tallyýewiň we Aýna Haýdarowanyň geljekki mekdep okuwçylary bolan çagalary bu bäsleşige taýýarlamakda, olaryň çykyşlaryny guramakda yhlasly zähmet çekendikleri hem bellenilmäge mynasypdyr.

Täze okuw ýylynyň ilkinji aýynda döwlet Garaşsyzlygymyzyň 32  ýyllyk toýunyň şeýle zähmet we döredijilik üstünlikleri bilen garşylanmagy bagtyýar nesillerimizde hem-de ähli bilim terbiýeçilik işgärlerinde buýsanç duýgularyny döredýär. Biz bu üstünlikden ruhlanyp mundan beýläk hem netijeli we maksadaokgunly zähmet çekmäge ruhlanýarys. Garaşsyz ýurdumyzda yhlasly hem döredijilikli işlemek, körpe nesli döwrümiziň ruhunda milli häsiýetlerde terbiýelemek, olara döwrebap bilim bermek, sowat öwretmek ugrunda şeýle uly mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, hormatly Prezidentimiz — Arkadagly Gahryman Serdarymyza egsilmez alkyşlar aýdýarys.

Aýnagözel JUMAÝEWA,
Türkmengala etrabyndaky 9-njy çagalar bakja-bagynyň müdiri.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com