Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Miweleri bilmeýän gyzjagaz

25-09-2023 / 5102

Ýulýany mekdebe bermekçi boldular. Gyzjagazyň okuwa başlamaga taýýarlygyny barlamak üçin onuň test tabşyrmagy gerekdi.

─ Adaty zatlardan başlaly ─ diýip, psiholog mumdan ýasalan miweleri alyp, stoluň üstünde ýerleşdirdi. ─ Ine, alma, nar, apelsin, şetdaly. Bir söz bilen bular näme diýlip atlandyrylýar?

Ýulýa aşak bakdy.

─ Dowam edeli. Hyýar, pomidor, ýeralma we sogan. Olara umumylykda näme diýilýär?

Ýulýa dodagyny dişledi.

─ Ýertudana, böwürslen, ülje…

Gyzjagaz gözlerini süpürip, ýuwaşja pyşyrdady:

─ Ýadymdan çykdy.

─ Mekdebe gatnamaga entek ir. ─ Psiholog Ýulýanyň enesine ýüzlendi. ─ Bir ýyl garaşyň, gyzyňyz bilen köpräk meşgullanyň.

Enesi gyzyna geň galyp seretdi.

─ Ýulinka, şularyň nämedigini çyndanam bileňokmy?

─ Eje, ýadyma düşdi! ─ Gyzjagazyň ýüzleri güldi. ─ Nusga. Miwe we gök önümleriň mumdan ýasalan nusgalary…

Anwar KURBANOW,
TOHI-niň Weterinar lukmançylygy fakultetiniň Buhgalterçilik hasaba alnyşy we audit hünäriniň 4-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com