Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Her bir adamyň durmuşynda bolmaly 9 dost

23-09-2023 / 32

Durmuşyňyzda nähili dostlaryňyzyň bardygy barada biraz pikir edip gördüňizmi? Her kime iň gowy gününde bagtyny paýlaşyp biljek ýa-da iň erbet gününde bilelikde aglap bilýän dost gerek. Dostlugyň kesgitlemesi häzirki wagtda üýtgese-de, her kimiň durmuşynda bolmaly dost görnüşleri bardyr:

Gyzykly dost – bir adam gününi näçe erbet geçirsede, ony güldürip we özüni gowy duýup bilmegini düşündirip biljek dosty bolmaly.

Sport ýoldaşy – bu adam bilen hökman sport babatynda gatnaşmak hökman däl, ýöne sizi ir säher bilen öýden çykaryp biljek biri gerekdir.

Höweslendirýän dost – durmuşyňyzda arzuwlaryňyzy goldaýan we islendik zady edip biljekdigiňize sizi ynandyryp biljek dostuňyz bolmaly.

Ýalta dost – sizi höweslendirýän dostuňdan başga-da, size dynç almagy we pursatdan lezzet almagy bilýän ýalta dost hem gerek.

Ýaşy sizden uly bolan dost – bu adamyň sizden uly bolmagynyň hökmanylygy ýok aslynda, esasy zat islendik kynçylyklaryňyzda size ýol görkezip biljek has kämil düşünjeli we bilimli dost.

Intellektual dost – aýdym-saz, surat, kino ýa-da tans. Sizi sungatyň islendik görnüşi bilen tanyşdyryp biljek dost siziň aýrylmaz dostlaryňyzdan biri bolup biler.

Daşary ýurtly dost – häzirki wagtda sosial mediýa programmalary dürli medeniýetli adamlar bilen tanyşmak üçin gaty gowy salgy.

Içgysgynç dost – siziň hem gaty içgysgynç dostuňyz barmy? Umuman içgysgynç dostuňyz size sabyrlylygy öwreder.

Iň gowy dost – her bir adamyň durmuşynda size «Sensiz hiç haçan hiç zat edip bilmezdim!» diýip biljek dostuňyz bolmaly.

Oguldurdy ÝEGENMYRADOWA,
TOHI-niň Agronomçylyk fakultetiniň Agronomçylyk hünäriniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com