Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Matematika – akylyň gimnastikasy

15-09-2023 / 5021

Matematikanyň ýokary bilim berijilik güýji bar, ol okuwçylaryň akyl ukyplaryny ösdürýär.
Dmitriý Pisarew.

Matematikanyň düşünilip okalan on sahypasy ýat tutulyp we düşünilmedik ýüz sahypasyndan gowudyr.
Djon Ýung.

Matematika maňa esasan hem pikir ýöretmeleriň dogrulygy we açyklygy üçin ýarady.
Rene Dekart.

Matematiki şekilleri we ululyklary deňeşdirmek oýun üçin we paýhas öwrenmek üçin serişde bolup hyzmat edýär.
Genrih Pestalossi.

Matematika logiki pikirlenmä oňat başarjaňlyk berýär, häzirki wagtda we has irden bäri hem ol uly hormata eýe bolupdyr we has akylly adamlar ony beýleki ylymlardan has ileri görüpdirler.
Anri Sen-Simon.

Tebigaty has çuň öwrenmek, matematikanyň ajaýyp açyşlarynyň çeşmesidir.
Jozef Fure.

Tebigatda bar zatlaryň ählisi ölçeglidir.
Nikolaý Lobaçewskiý.

Matematika — munuň özi pikirlenmegiň kanunlaryny, geometriki jisim baradaky düşünjeleri ulanmak diýmekdir.
Nikolaý Çernyşewskiý.

Matematika dürli zatlary bir at bilen aýtmagyň sungatydyr.
Puankare.

Matematika tebigaty öwrenmekde has oňat we hatda ýeke-täk mümkin bolan girişdir. Geometriýasyz we algebrasyz mehanikany öwrenmek mümkin däl, geometriýasyz algebrasyz we mehanikasyz astronomiýany öwrenip bolmaýar, geometriýany, algebrany, mehanikany we astronomiýany öwrenmezden fizikany we fiziki geografiýany öwrenmek mümkin däl.
Dmitriý Pisarýew.

Toplan: Sona KURBANOWA,
Beki Seýtäkow adyndaky Mugallymçylyk mekdebiniň matematika mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com