Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Žurnalistiň sahypasy

Watançylyk sapagy ýaşlary täze menzillere ýollaýar

07-09-2023 / 44

Bilimler we talyp ýaşlar gününiň joşgunly dabaralarydyr çäreleri ýurdumyzyň ýaşlarynda tolgundyryjy pursatlary döretdi. Şol gün ýurdumyzyň ähli künjeklerinde bilim edaralarynyň binalarynyň onlarçasy açylyp, ýaşlara sowgat edildi. Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Arkadag şäheriniň Ruhyýet köşgünde geçen umumy sapagyna ýaşlaryň ýüzlerçesine gatnaşmak bagtynyň miýesser edendigini bellemek ýakymlydyr.

Täze okuw ýylynyň ilkinji gününde Gahryman Arkadagymyzyň bu okuw sapagyndaky çykyşyny “Watan” habarlar gepleşigi arkaly diňlänimizde şöhratly taryhymyza, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň gazananlaryna we şu günümize bolan buýsanjymyz artdy. Milli Liderimiziň çuň manyly çykyşy bagtyýar ýaşlarymyzy her bir pursatda beýik menzillere ruhlandyrjakdygy şübhesizdir. 

Ýurdumyzyň bagtyýar ýaşlaryna hemmetaraplaýyn görelde görkezýän Milli Liderimiz geçen umumy sapagynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ösüşleri, Garaşsyzlygymyzyň mukaddesligi, Bitaraplygymyzyň sarsmaz binýady, milli baýramlarymyz we senelerimiz, nesil terbiýesi barada taryhy we çuň manyly çykyş etdi. Gahryman Arkadagymyz taryhy çykyşynda talyplara we okuwçylara ýüzlenip: «Her bir ynsan üçin şahsy zähmetiniň jemgyýet tarapyndan ykrar edilmesinden ýokary sylag ýokdur. «Adam eli — gyzyl gül» diýipdirler. Elbetde, agajyň miwesinden belli bolşy ýaly, ynsan hem özüniň zähmeti bilen meşhurlyga eýe bolmalydyr. Ýaşlarymyz öz zähmeti bilen Watanymyzyň gülläp ösmegine goşant goşýandyklaryna oňat düşünmelidirler.

Zähmetsöýerlik hazynadyr!

Zähmetsöýerlik bagtdyr!

Zähmetsöýerlik rahatlykdyr!

Zähmetsöýerlik bagtyýar we uzak ýaşamakdyr!

Belent maksatlara ýetmek üçin ýaşlar zähmeti özlerine hemişelik hemra edinmelidirler» diýip bellemek bilen, ýaşlara gymmatly maslahatlaryny berdi. Bu ajaýyp jümleler ýaşlary Watanymyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşmakda, döredijilikli zähmet çekmekde täze üstünliklere ruhlandyrdy. Zähmetiň joşýan ýerinde döwletlilik, agzybirlik, bagtyýarlyk, ruhubelentlik, sagdynlyk bardyr. Zähmet adamzatda watançylyk, gahrymançylyk, edermenlik, gaýratlylyk ýaly belent häsiýetleri terbiýeleýär.

Mukaddeslikleriň gymmatyny dabaralandyrýan, ýaşlaryň geljegini nazarlaýan bu taryhy sapakda Milli Liderimiziň bagt barada aýdan buýsançly jümleleri ýaşlary bagtly geljege çagyrýar:

Bagtyýar ýaşlar bilen biziň halkymyz bagtlydyr!

Bagtyýar ýaşlar bilen Watanymyz bagtlydyr!

Bagtyýar ýaşlar bilen döwrümiz hem dünýämiz bagtlydyr!

Ýürekleri hyjuwdan, buýsançdan, joşgundan doly bagtyýar ýaşlar Gahryman Arkadagymyza tükeniksiz alkyş aýdýarlar. Goý, arzuwlaryň hasyl bolýan Gahryman Arkadagly, Arkadag Serdarly Watanymyzda ýaşlaryň ykbaly gülläp, gül açsyn!

Begnazar REJEPOW,
TOHI-niň Kompýuter tehnologiýasy kafedrasynyň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com