Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Žurnalistiň sahypasy

Täze okuw ýyly — täze mekdepde

24-08-2023 / 5097

Ylym-bilim — beýik hazyna, üstünlik çelgisi. Ylym durmuşyň bitewi mazmunyny we tebigatyň kanunlarynyň çözgüdini özünde jemleýän ägirt uly ummandyr. Parasatly ata-babalarymyzyň nusgalyk ýörelgelerine pugta eýerip, bilimi bagt ýoluna deňeýän ýaşlarymyzyň islän hünärleri boýunça kämil derejelere ýetmegi üçin ýurdumyzda giň mümkinçilikler döredilýär.

Ýakynlaşyp gelýän täze okuw ýylyny Lebap welaýatynyň mekdep okuwçylarynyň 5 müňe golaýy täze bilim ojaklarynda garşylar. Täze okuw ýylynyň ilkinji gününde sebitde umumybilim berýän orta mekdepleriň 8-siniň we bir sany çagalar bagynyň binalar toplumyny açyp ulanmaga bermek meýilleşdirilýär.

Çagalara gapylaryny giňden açjak orta mekdepleriň üçüsi ýurduň günorta-gündogar künjeginde — Köýtendag etrabynda ýerleşýär. Olaryň biri Megejik obasyndadyr. 790 orunlyk bu mekdep «Ussat Tirkeş» hususy kärhanasynyň gurluşykçylary tarapyndan gurulýar. Bu kärhana bilim we terbiýeçilik edaralaryny gurmakda baý tejribe toplady. Soňky ýyllarda  açylan mekdepleriň köpüsi hut şu kärhananyň gurluşykçylarynyň zähmetiniň miwesidir.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ýaşlar baradaky döwlet syýasatyny durmuşa geçirmekde-de toplumlaýyn işler alnyp barylýar. Ýüreklerinde Watana bolan çuňňur söýgüsi joş urýan türkmen ýaşlary özleri üçin edilýän hemişelik aladalara ak ýürekden alkyş aýdýarlar.

Zulfizar BAÝPULATOWA,
TDP-niň Köýtendag etrap komitetiniň statisti.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com