Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Žurnalistiň sahypasy

Il agzybirliginiň subutnamasy

13-08-2023 / 5073

Bäş müň ýyl öň Oguz han döwlet guranda atly-abraýly adamlary çagyryp geňeş edipdir. Döwleti Halk maslahaty esasynda dolandyrypdyr, her bir uly ähmiýetli meseläni halk bilen, il-gün bilen geňeşip kabul edipdir.

Oguzlardan ýörelge alyp, owaldan-ahyra agzybirligi, jebisligi, il-güne, eziz Watana wepa-ygrary baýdak edinýän halkymyz türkmen topragynda bolup geçýän her bir wakany maslahat bermek, birek-birege hemaýat etmek bilen baýlaşdyryp gelipdirler. Uly obanyň toý-märekesiniň sähedini bellemek diňe aý-günleriň hereketi bilen bagly bolman, eýsem, ýaşuly nesilleriň, oba beýemçileriniň, kethudalarynyň, il-günüň göwün sygyp, ynanyp goýan adamsynyň başda durmagynda bir supranyň başyna jemlenmek arkaly belli bolupdyr. Gözbaşyny halkymyzyň şeýle tämiz, ygrarly akabasyndan alyp gaýdýan milli ýörelgelerimiz bu günki gün has rowaçlanýar, dowamata sapýar.  

Umu­my­lyk­da yk­rar edi­len de­mok­ra­tik ýö­rel­ge­le­riň esa­syn­da, mil­le­tiň baý ta­ry­hy dur­mu­şy­na esas­la­nyp, tä­ze ta­ry­hy dö­wür­de Halk Mas­la­ha­ty dö­wür­le­riň we ne­sil­le­riň üz­nük­siz ara­bag­la­ny­şy­gy­ny, Ga­raş­syz, Bi­ta­rap döw­le­ti­mi­ziň ha­ky­ky halk hä­ki­mi­ýet­li­li­gi­niň ga­dym­dan göz­baş al­ýan däp­le­ri­ne, saý­la­nyp al­nan pa­ra­hat­çy­lyk we dö­re­di­ji­lik ýo­lu­na yg­rar­ly­ly­gy özün­de jem­le­ýär.

Türkmen halky ýene sanlyja günden il-günümizi begendirjek, ýurdumyz üçin möhüm ähmiýetli Kararlar, çözgütler kabul etjek Türkmenistanyň Halk Maslahatyna sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Halk Maslahaty halk häkimiýetiniň ýokary wekilçilikli edarasy hökmünde häsiýetlenýär. Onuň yzysüre bolsa agzybir türkmen halky bolup mukaddes döwlet Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk şanly toýuny uly şatlyk-şowhuna besläp toýlarys. Şu gysga ýyllaryň içinde ata Watanymyz belent-belent derejelere, şanly sepgitlere, ösüşlere ýetdi.

Türkmenistanyň Halk Maslahaty döwlet bilen halkyň jebisligini, jemgyýetde maksatlaryň birdigini, ösüş ýollaryna bolan garaýyşlarynyň bitewüligini äşgär ýüze çykarýan esasy syýasy-jemgyýetçilik çäre hökmünde öz ornuny pugtalandyrýar. Bu abraýly wekilçilikli maslahatyň dowamynda esasy zat – mähriban halkymyzyň ýurdumyzy ykdysady we durmuş taýdan ösdürmegiň ylmy taýdan esaslandyrylan maksatnamalaryny amala aşyrmak işleri ara alnyp maslahatlaşylýar. Il içinde «Halk aýtsa, galp aýtmaz» diýen aýtgy ýörgünli. Halk Maslahatynda öňe sürülýän teklipler halkymyzyň hal-ýagdaýynyň gowulanmagyna, ýurdumyzyň ähli tarapdan gülläp ösmegine itergi berýär.  

Kakajan ŞERAPOW,
Hojambaz etrap bilim bölüminiň müdiri.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com