Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Žurnalistiň sahypasy

Balalar — durmuşyň gül-lälesi

20-07-2023 / 19

Ata-babalarymyzyň nesil terbiýelemek ýörelgesine ygrarly halkymyz Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hem bu ugura aýratyn üns berýär. Döwletimiz tarapyndan bagtyýar nesillerimiz hakyndaky üns-alada barha rowaçlanýar. Ýurdumyzda gurlup ulanylmaga berilýän mekdebe çenli çagalar edaralary, olarda alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri munuň aýdyň subutnamasydyr.

Biz hem bilim ulgamynyň mekdebe çenli çagalar edarasynda zähmet çekýän bilim işgärleri hökmünde şeýle ajaýyp mümkinçiliklere tüýs ýürekden buýsanýarys. Bilşimiz ýaly, Garaşsyz Türkmenistanyň ýagty geljeginiň eýeleri bolan körpe nesillere sowat öwretmekde, milli ýörelgelere laýyk terbiýe bermekde, aň we beden taýdan sagdyn ösdürmekde mekdebe çenli çagalar edaralarynyň ýokary ähmiýeti bar. Bu ýerde körpeleriň ýaş aýratynlyklaryna görä toparlarda çagalaryň irki ösüşinden başlap, aň ösüşi hem-de terbiýe ulgamy sazlaşykly alnyp barylýar. Okuw-usulyýet işleriniň göwnejaý guralmagy, sanly bilim ulgamynyň mümkinçiliklerinden giň gerimde peýdalanylmagy netijesinde ýaş nesilleriň kämil sowady hem mekdebe taýýarlygy gazanylýar.

Çagalar bakja-baglarynda terbiýelenýän körpeleriň ähli taraplaýyn zehin-ukybyny, başarnygyny ýüze çykarmak bilen olarda tebigata, zähmete, daşky-gurşawa söýgi döredilýär. Ýerine ýetirilýän meýilnamalaýyn hem-de guramaçylykly wezipeler ýaş nesilleriň ähtaraplaýyn sazlaşykly ösmegine, döwletli döwrümize mynasyp şahsyýetler bolup ýetişmeklerine gönükdirilendir.

Biziň esasy wezipelerimiz hem hut şunuň bilen baglydyr. Sebäbi ena-atalaryň yhlasyny yrýa etmeýän, il-ýurduna, mähriban Watanyna wepaly perzentleri ýetişdirmek biziň baş maksadymyzdyr. Çünki halal, edep-terbiýeli, akyl-paýhasly, sagdyn garaýyşly, zähmetsöýer, merdana nesiller ýurdumyzyň ýüzüdir, ene-atalaryň yhlasynyň, şeýle-de ähli bilim-terbiýeçilik işgärleriniň çeken zähmetiniň miwesidir.

Güljemal TOÝLYÝEWA,
Daşoguz şäheriniň 39-njy çagalar bakja-bagynyň terbiýeçisi.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com