Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Haj zyýaratyňyz kabul bolsun!

17-07-2023 / 5060

Saud Arabystany Patyşalygyna haj parzyny berjaý etmäge giden ildeşlerimiz sag-salamat ýurdumyza geldiler. TDH-da habar berlişi ýaly, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowa hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzdan haj parzyny berjaý eden zyýaratçylaryň adyndan Türkmenistanyň müftüsi hoşallyk hatyny iberdi.

Hormatly Prezidentimiziň Buýrugy bilen, şu haj möwsüminde döwlet tarapyndan zyýaratçylaryň 289-syny 22-nji iýun — 15-nji iýul aralygynda «Türkmenhowaýollary» agentliginiň serişdeleriniň hasabyna ýörite howa gatnawy bilen üpjün etmek bellenildi. Bu haýyr-yhsan çäresi jemgyýetde belent ynsanperwer ýörelgeleriň dabaralanýandygyna şaýatlyk edýär.

Türkmen zyýaratçylary dini däpleri hem-de keramatly ýerlere haj parzyny berjaý etmek üçin döwlet derejesinde döredilýän şertlere, özlerine berilýän goldawa çäksiz buýsanýarlar we guwanýarlar. Bu sogap işleri diňe öz halky barada çynlakaý alada edýän, ýagşy däpleri ösdürmäge hemmetaraplaýyn çemeleşýän ýurt amala aşyryp biler. Şonuň üçin zyýaratçylaryň hajy Arkadagymyza hem-de Arkadagly hajy Serdarymyza tüýs ýürekden taňryýalkasyn aýtmagy, okalan aýat-töwirlerde, doga-dileglerde Beýik Biribardan hormatly Prezidentimiziň hem-de türkmen halkynyň Milli Lideriniň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, alyp barýan işleriniň hemişe rowaç bolmagyny dileg etmekleri tebigy ýagdaýdyr. Munuň özi ynsan ýüreginiň jümmüşinden çykýan hakyky nurana sözlerdir we hoşallyk duýgularydyr.

Mälim bolşy ýaly, haj parzy mukaddes Gurban aýynda berjaý edilýär. Bu aýda sadaka bermek dessuryna hem aýratyn ähmiýet berilýär. Şu ýyl haj möwsüminde ildeşlerimiziň 2,5 müňe golaýy mukaddes topraga zyýarata gitdi. Haj möwsüminiň dowamynda, 29-30-njy iýunda hajy Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Mekge şäherine zyýarata gidendigini we bu mukaddes toprakda gurbanlyk sadakasyny berendigini aýtmalydyrys. Arkadagly Serdarymyzyň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine saýlanyp, daşary ýurda amala aşyran ilkinji sapary hem şu mukaddes ýerlerden başlanypdy.

Keramatly toprakda edilen doga-dilegler, berlen sadakalar Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolsun!

Selbi HOJALYÝEWA,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com