Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

14-07-2023 / 5012

13-nji iýulda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowanyň Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ahmed Al Hameli bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň gün tertibinde duran meseleleriň giň gerimi, şeýle hem türkmen-emirlikler gatnaşyklaryny mundan beýläk hem giňeltmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Maýa goýumlary, nebit-gaz pudagy, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini peýdalanmak, ulag, syýahatçylyk, bilim, medeniýet ýaly ulgamlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça iki döwletiň garaýyşlarynyň deň gelmegi bolsa döwletara hyzmatdaşlykda täze ösüşlere badalga berýär. Muňa diňe 2022-nji ýylyň 21-22-nji noýabrynda döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine amala aşyran resmi saparynyň mysalynda-da aýratyn göz ýetirmek bolýar. Biziň ýurdumyz islendik netijeli pikirler we teklipler, jogapkärli, ygtybarly hyzmatdaşlyk üçin hemişe açykdyr.  Taraplar ýaňy-ýakynda M.Bäşimowanyň BAE amala aşyran saparynyň we onuň dowamynda bu ýurduň daşary syýasy edarasynda we Anwar Gargaş adyndaky Diplomatik akademiýasynda geçirilen birnäçe duşuşyklaryň we çäreleriň netijeleri barada pikir alyşdylar.

Türkmen tarapy Anwar Gargaş adyndaky Diplomatik akademiýasynyň ýolbaşçylaryna hem-de wekillerine olar üçin islendik amatly wagtda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çakylygyny ýetirmegi haýyş etdi.

Gurbanmyrat AŞYROW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 2-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com