Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuşSlider

Reňk terapiýasy

12-07-2023 / 5162

Reňk terapiýasy kolorologiýa ýa-da hromoterapiýa diýip hem atlandyrylýar. Bu terapiýa käbir akyl we beden saglyk ýagdaýlaryny bejermek üçin ulanylýan bejerginiň bir görnüşidir.

Bu görnüşdäki bejeriş usuly gadymy müsürlilere degişli bolupdyr. Şol döwürde bejergi maksatly reňkli aýna, güne batan otaglar ulanylypdyr. Reňk bejergisi ýyllar boýy meşhurlyga eýe bolsa-da, Günbatar lukmançylygynda henizem giňden kabul edilen bejeriş görnüşi däldir. Lukmançylyk işgärleriniň köpüsi muny ýokary eksperimental hem hasaplaýarlar.

Reňk bejergisiniň esasy, dürli reňkleriň her bir adamda dürli seslenmeler döretmegidir. Adamlar belli bir reňkleri bejeriş häsiýeti üçin hem giňden ulanýarlar. Bu teoriýa ynanýan hünärmenler reňkiň dürli tarapdan bize oňyn täsir edip biljekdigine we köp şertlerde kömek edip biljekdigine ynanýarlar.

Belli bir wagt, hemmämiz reňk bejergisini başdan geçirdik diýsek hem ýalňyşmarys. Käbir adamlar üçin gündelik ylgamakdan hem-de tebigaty ýaşyl reňkde görmekden lezzet alýarlar. Reňk bejergisi hindi aslyndadyr. Hindi filosofiýasyna görä, reňk tigirindäki ýedi esasy reňk bedenimiziň çakralaryny güýçlendirýär.

Reňk bejergisinde dürli reňkler dürli şertleri bejerip bilýär diýip çaklanylýar. Reňk terapewtleri, bedeniňizde belli bir reňkiň ýoklugy, durmuş ýagdaýyňyz üçin jogapkär bolup biler diýip hasaplaýarlar. Ine, reňk bejergisinde ulanylýan iň köp ýaýran reňkleriň sanawy we olary nädip ulanyp boljakdygy:

Gyzyl – bu reňk özüni ýadaw duýýan adamlary güýçlendirmek üçin giňden ulanylýar. Şonuň üçin gyzyl reňk bejergilerde seresaplylyk bilen ulanylýar.

Gök – hromoterapewtler depressiýany we agyryny bejermek üçin köplenç gök reňki ulanýarlar. Gök reňkdäki kölegeler hem köşeşdiriji häsiýete eýe hasaplanýar. Ukusyzlykdan ýa-da beýleki uky bozulmalaryndan ejir çekýän adamlar üçin hem bu reňk diýseň peýdaly bolup biler.

Ýaşyl – tebigatyň reňki bolup, hromoterapewtleriň pikirine görä, bu reňk stressi azaltmaga we adamy rahatlandyrmaga kömek edýär.

Sary –  bu reňk hal-ýagdaýyňyzy gowulaşdyrmak we sizi bagtly hem-de işjeň etmek üçin ulanylyp bilner.

Mämişi –  sary reňk ýaly, adamlarda bagtly duýgulary oýarmak üçin ulanylýar.

Eýsem, reňk bejergisiniň peýdalary näme?

Uzak ýyllaryň dowamynda reňk bejergisiniň fiziki taýdan akyl taýdan dürli peýdalarynyň bardygy subut edildi. Gök we ýaşyl reňkler stresli ýa-da aladaly adamlary köşeşdirýär. Açyk reňkler işdäňizi artdyryp biler. Gyzyl we sary reňkler energiýaňyzy artdyrmakda we sizi edýän işiňize has-da höweslendirmekde peýdalydyr.

Mähri HOJAÝEWA,
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 3-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com