Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Arkadag şäherine halkara sylaglar gowşuryldy

30-06-2023 / 5003

Arkadag şäheriniň birinji tapgyrynyň açylyş dabarasynyň çäginde bu ýerde täze açylan Ruhyýet köşgünde dabaraly maslahat geçirildi. Onuň dowamynda sebitde deňi-taýy bolmadyk «akylly» şähere halkara sylaglar gowşuryldy.

Dabaraly maslahata Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriňdir pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy, Arkadag we Aşgabat şäherleriniň häkimleri, daşary ýurtly myhmanlar, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, şeýle-de halk köpçüligi gatnaşdy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we belent mertebeli myhmanlar Ruhyýet köşgünde bagşy-sazandalaryň, medeniýet, sungat ussatlarynyň çykyşlaryna tomaşa etdiler.

Soňra halkara guramalaryň ýolbaşçylary tarapyndan Arkadag şäherine degişli sylaglar — şahadatnamalardyr güwänamalar, diplomlar dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.

Umuman, Türkmenistanyň tejribesinde «akylly» şäher konsepsiýasy esasynda gurlan ilkinji şäher halkara sylaglaryň jemi 21-si bilen sylaglanyldy. Şolaryň hatarynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň, Türki medeniýetiň halkara guramasynyň, Türki Döwletleriň Guramasynyň, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň, Türki dünýäniň inženerler we arhitektorlar birleşiginiň, BMG-niň Senagat ösüşi boýunça guramasynyň, Ginnesiň rekordlar kitabynyň we beýleki birnäçe düzümleriň, ýöriteleşdirilen edaralaryň degişli sylaglary bar. Ýeri gelende, şu aýyň başynda Arkadag şäherine «Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sebitinde durnukly, «ýaşyl», howa üçin oňaýly we innowasion çözgütli şäherleri ösdürmek» taslamasyna goşulýandygy baradaky güwänamanyň berlendigini hem bellemek gerek. Bularyň ählisi Köpetdagyň eteginde kemala gelen Arkadag şäheriniň gurluşygynda ulanylan öňdebaryjy tehnologiýalara, sanly ulgamyň mümkinçiliklerine, «akylly» we «ýaşyl» şäher çemeleşmelerine, ekologik we binagärlik aýratynlyklaryna dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ýokary baha berilýändigini tassyklaýar.

Ýazgeldi ÝAKUBOW,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň Mehanika we metallaryň tehnologiýasy kafedrasynyň mugallymy.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com