Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Täze ýaşaýyş jaýlary açyldy

22-06-2023 / 19

21-nji iýunda paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda gurlan 4 gatly, 32 öýli döwrebap ýaşaýyş jaýlarynyň birbada 12-siniň açylyş dabarasy boldy.

Aşgabat şäher häkimliginiň döredijilik toparlarynyň ýerine ýetirmeginde ýaňlanan aýdym-sazlar, tansly çykyşlar dabara gatnaşanlara ruhy lezzet paýlady. «Ýurt garşy alsyn!», «Täze jaýyňyz gutly bolsun!» diýen ajaýyp arzuwlar bilen gapydan giren il sylagly ýaşululara, kümüş saçly enelere, myhmanlara giňden ýazylan bereketli saçakdan duz-çörek hödür edildi. 

Giň otagly öýlerde körpeler üçinem, ulular üçinem ähli amatlyklar döredilipdir. Ýyladyş, sowadyş, yşyklandyryş ulgamlarynyň işi hem birkemsiz ýola goýlupdyr.

«TürkmenGazet».

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com