Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Ylma höwesli ýaşlar

12-06-2023 / 5033

Ylymlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde Türkmenistanyň ýaşlarynyň arasynda geçirilen ylmy işler boýunça bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy boldy. Dabaranyň dowamynda ýeňijilere hormatly Prezidentimiziň adyndan Şahadatnamalar we gymmat bahaly ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy. 

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe orta we ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan, ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynda zähmet çekýän, döredijilik bilen meşgullanýan ýaşlarymyz hakynda uly aladalar edilýär. Ýaş alymlaryň, hünärmenleriň we talyplaryň öňdebaryjy tejribeleri özleşdirmekleri, netijeli ylmy işleri alyp barmaklary, döredijilikli zähmet çekmekleri üçin giň mümkinçilikler döredilýär. Ylym, tehnika, innowasion tehnologiýalar boýunça halkara hyzmatdaşlygyň çäklerinde hünärlerini kämilleşdirmekleri, özara tejribe alyşmaklary üçin ýaşlarymyz daşary ýurtlaryň abraýly ylym-bilim edaralaryna saparlara yzygiderli iberilýär.

Ýaş alymlaryň bäsleşigi ýurdumyzyň ýaşlarynyň ylymly, bilimli, ata Watana, halka wepaly, giň gözýetimli, maksada okgunly, zähmetsöýer we öňdebaryjy nesiller bolup ýetişmeklerini göz öňünde tutýar. Mundan başga-da, ýaş alymlaryň täze ylmy we inženerçilik pikirlerini, senagat-innowasiýa we maglumat-tehnologiki işläp taýýarlamalarynyň milli ykdysadyýetimize giňden ornaşdyrylmagyny üpjün etmek, ylymda halypa-şägirtlik ýörelgelerini rowaçlandyrmak, innowasiýa tehnologiýalaryndan oňat baş çykarýan, başarjaň hünärmenleri taýýarlamakda ýokary netijeleri gazanmak ýaşlaryň arasynda yglan edilýän ylmy işler boýunça bäsleşigiň esasy maksady bolup durýar.

Hödürlenen hem-de ýeňijilige mynasyp görlen ylmy işlerde ýaşlarymyzyň geljekki uly ylmy gadamlary görünýär. Ylym netijeli ösüşleriň esasy çeşmesidir, täze açyşlara ruhlandyrýan güýçdür. 

Merjen GURBANGULYÝEWA,
TMÝG-niň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň uly buhgalteri.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com