Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Žurnalistiň sahypasy

«Sanly» durmuşyň höziri

10-06-2023 / 5090

Durmuşymyza sanly bilim ulgamyny pugta ornatmak işleri giň gerime eýe boldy. Çagalar heniz ak mekdebiň gapysyndan ätlän ilkinji pursatlaryndan ellerine okuw üçin gerekli bolan programmalar bilen üpjün edilen kompýuterleri sowgat alýarlar. Munuň özi ýaş nesilleriň hem-ä döwrebap tehnologiýalar bilen has içgin tanyşmagyna, hem-de geçýän okuw derslerini has täsirli özleşdirmegine kömek edýär. Muňa sanly ykdysadyýet eýýamyna taýýar şahsyýetleri ýetişdirmek üçin ilkinji ädim diýsek, dogry bolar.

Türkmenistan kompýuter we telekommunikasiýa tehnologiýalaryny ulanmagyň we goşmaça elektron hyzmatlarynyň hasabyna sanly önümçiligi ösdürmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir. Bu babatda intenet tory uly rol oýnaýar. Häzirki döwürde durmuşymyzy internetsiz göz öňüne getirmek mümkin däl. Internetden diňe gowy maksatlar bilen peýdalanmak, netijede, maglumat goruňy giňeltmek zerur.

Ynsanlara täzeliklere uýgunlaşmak onçakly ýeňil düşmeýär. Bu häsiýet onuň tebigatynda bar. Şeýle-de bolsa, «sanly» durmuşa geçmekde hiç hili müşgillik bolmady. Bu-da sanly ulgamyň eçilýän nygmatlarynyň ynsana berýän rahaty bilen bagly bolsa gerek?! Hut sanly ulgamyň ornaşdyrylmagynyň hasabyna gündelik durmuşymyzda zerur bolan hyzmatlaryň islendigini hiç ýere barmazdan, menzil sökmezden, nobata durmazdan, oturan ýeriňde ýa-da gezip ýören çagyňda bitirmek mümkinçilikleri giňelýär.

Gülnäz AÝTUGANOWA,
TDP-niň Koýtendag etrap komitetiniň Sanly tehnologiýalar we maglumat howpsuzlygy boýunça hünärmeni.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com