Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Sagdyn durmuş

Welosiped sürmegiňiz üçin 5 sebäp

01-06-2023 / 5007

Welosiped sürýän adam sagatda, ortaça, 600 kilokaloriýa ýakýar. Bu bolsa häzirki zaman jemgyýetinde ynsanlaryň iň köp ýüzbe-ýüz bolýan meseleleriniň biri – semremegiň öňüni alýar. 

***

Welosiped gezelenç etmek adamyň şähdini açýar, ruhubelent, dury pikirli bolmagyna getirýär. Şeýle-de tigir sürmek sussupeslik, aşa ýadawlyk, ysgynsyzlyk ýaly birnäçe dertlerden uzakda bolmaga hem ýardam edýär.

***

Wakalaryň we ýagdaýlaryň ýyldyrym çaltlygyndaky hereketi beýnimiziň işini kynlaşdyryp, nerw ulgamynyň dürli näsazlyklarynyň döremegine getirýär. Şolaryň arasynda köp duşýanlarynyň biri hem ukynyň bozulmagydyr. Lukmanlar gijelerine ukysyzlykdan ejir çekýän adamlar üçin iň gowy çykalganyň günde 1-2 sagat welosipedde gezim etmekdigini nygtaýarlar.

***

Yzygiderli ýagdaýda welosiped sürmek bedendäki madda çalşygyny gowulandyrýar. Munuň netijesinde bolsa organizmiň kesellere garşy durnuklylygy, ýagny immuniteti güýçlenýär.

***

Eger-de siziň işiňiz hemişe täze gözleglerde bolmagy talap edýän bolsa, onda hökmany suratda welosiped ediniň. Sebäbi welosipedli gezelenç adamyň ruhuny göterip, özüne bolan ynamyny artdyrýar we döredijilik ukybyny ösdürýär.

Batyr AKMYRADOW,
TOHI-niň ykdysadyýet we dolandyryş (oba hojalygynda) taýýarlyk ugrunyň 2-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com