Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Tehnologiýa

Iň ygtybarly we derwaýys enjam

10-05-2023 / 5008

Kompýuter — häzirki zaman dünýäsinde iň ygtybarly we derwaýys enjamlaryň biridir. Onuň derwaýyslygy islendik işi wagt ýitirmezden, tiz ýerine ýetirmäge ukyplylygy bilen ölçenýär.

Geçen asyrlarda akyl zähmeti bilen meşgullanýanlar çylşyrymly hasaplamalary amala aşyrmaly bolanlarynda, köp wagt sarp etmeli bolupdyrlar. Häzirki ösen zamanada bolsa, bary-ýogy sähelçe wagtyň dowamynda ýüzlerçe amallary ýerine ýetirip bolýar.

Meşhur matematik Eýler asman jisimleri bolan kometalaryň traýektoriýalaryny, Lewer Neptun planetasynyň traýektoriýasyny we Uran planetasynyň hereketini hasaplamak üçin birnäçe ýylyny sarp edipdirler. Kompýuterler bolsa bu hasaplamalary sanlyja minutyň içinde ýerine ýetirmäge ukyply. Kompýuterleriň kömegi bilen häzirki döwürde emeli hemralaryň hereketine gözegçilik etmekde uly işler alnyp barylýar.

Biz ylmyň gazananlarynyň durmuşa giňden ornaşdyrylýan häzirki döwründe kompýuterleri matematiki däl meseleleri çözmek işlerinde hem giňden peýdalanylýar. Meselem, demir ýol ulgamynda otlynyň, şaýollarda awtoulaglaryň, asman giňişliginde uçarlaryň, deňiz-derýa ýollarynda gämileriň hereketine gözegçilik etmek işleri kompýuteriň kömegi bilen amala aşyrylýar.

Arslan KURANOW,
TOHI-niň Maglumat howpsuzlygynyň menejmenti taýýarlyk ugrunyň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com