Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Habarlar

Türkmenistan sazlaşykly ulgama goşuldy

04-05-2023 / 5025

Türkmenistanyň Belgiýadaky ilçisi Sapar Pälwanow Bütindünýä gümrük guramasynyň (WCO) Baş sekretary Kunio Mikuriýa bilen duşuşdy. Duşenbe güni Brýusselde ýerleşýän Bütindünýä söwda guramasynyň baş edarasynda geçirilen ýygnakda Türkmenistanyň sazlaşykly haryt beýany baradaky halkara konwensiýa goşulmagy baradaky degişli resminamany hödürlemek dabarasy geçirildi. Bu barada «orient.tm» saýty habar berýär.

Bütindünýä gümrük guramasy dünýädäki gümrük administrasiýalarynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga çalyşýan hökümetara guramadyr. Bu abraýly senagat halkara gurluşy, özara peýdaly hyzmatdaşlygyň ugurlaryny mundan beýläk-de giňeltmek meselesi ilçi bilen BSG-nyň Baş sekretarynyň arasynda söhbetdeşlik geçirildi. Taraplar, gümrük işgärleriniň ýokary bilim almagyna mümkinçilik döredýän karýerany ösdürmek maksatnamasyny goşmak bilen, ýurduň Guramanyň maksatnamalaryna gatnaşmagyny ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle-de, ilçi bir penjire ulgamynyň işe girizilmegi, öňdebaryjy halkara ülňüleriniň we akylly ulgamlaryň ornaşdyrylmagyny öz içine alýan gümrük işiniň gidişini sanlylaşdyrmak boýunça ýurdumyzyň görýän çäreleri barada aýtdy. Geçirilýän çäreler diňe bir netijeliligi ýokarlandyrmak bilen çäklenmän, gümrük we eksport-import amallarynyň aýdyňlygyny ýokarlandyrmaga hem ýardam edýär.

Kunio Mikuriýa, Türkmenistanyň gümrük işini döwrebaplaşdyrmak ugrundaky işjeň tagallalaryny gutlap, BSG-nyň ýurda tehniki kömek we goldaw bermäge taýýardygyny belledi. Şeýle-de, Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasynyň sazlaşykly haryt beýany we kodlaşdyryş ulgamy baradaky konwensiýasyna goşulmagynyň ýurt bilen guramanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy has-da güýçlendirjekdigini nygtady.

Ýurduň bu konwensiýa goşulmagy gümrük amallarynda has netijeliligi we aç-açanlygy ýokarlandyrmaga, şeýle hem ýurduň söwda we ykdysady ösüşine kömek eder.

Häzirki wagtda bu guramanyň 180-den gowrak agzasy bardyr.

Agahan AGAHANOW,
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com