Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Taýger Wuds – ussat golfçy

03-05-2023 / 5013

Höwes bilen başlanan işde ýetilmejek menzil, aparylmajak belentlik ýok. Megerem, kämillik diýlen zat şeýle kişilere mahsusdyr. Şowlulyk üstünlik bilen sazlaşanynda ýeňiş gelýär. Durmuşyňa şeýle şowlulyklaryň ornamagy hem-ä tejribäňi artyrýar hemem ussatlygyňy. Sportuň meşhur golf oýnunda köp “çorba sowadan” Taýger Wudsuň üstünlikleri hem hut ýokardaky aýdanlarymyza güwä geçýär.

Ol 1975-nji ýylyň dekabr aýynyň 30-na ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň Saýpers şäherinde dogulýar. 1m. 85 sm boýa eýe bolan Taýger häzirki döwrüň tanymal, ussat ýyldyzy we dünýäniň iň milliader golfçylarynyň biri hasaplanýar. Ol diňe “Meýjor” bäsleşiginiň 18 gezek çempiony bolan Jek Niklausdan bir ädim yzda barýar. Gursagyndaky höwes ony golf sporty boýunça 1984-nji ýylda 9-10 ýaşly çagalaryň arasynda geçirilen Halkara ýaryşda ýeňiji bolmagyna getirýär. Oňa ilkinji arzuwyny durmuşa geçirmek 8 ýaşynda miýesser edýär we bu gazanan ýeňşi Taýgere giň ýol açýar. Ol laýyk 13 ýyldan soň Miluokida geçirilen “Masters” bäsleşiginde diýseň gowy netije görkezip, janköýerleriniň belent söýgüsini gazanmagy başarýar.  Golfy durmuşynyň manysyna öwüren ýaş türgen 2000-nji ýylda dünýäde iň ökde golfçy adyna eýe bolýar.

Eýsem, durmuş diňe ýeňişlerden ybaratmy?! Ýaryşda ýeňilibem birgiden tejribä eýe bolup bolýar ahyry. Elbetde, şowlulygy kabul edişimizçe bolmasa-da, şowsuzlyklara-da göz ýummazlyk gerek. Hawa, 2004-nji ýylda geçirilen “Birtish Open” ýaryşynda uçran şowsuzlygy Taýgeri bir müddet aljyradanam bolsa, gülüp bakan ykbal oňa bir ýyldan soň golf sporty boýunça reýtingde birinji orny eýelemegine ajaýyp mümkinçilik döretdi. Häzir onuň hasabynda jemi 93 sany ýeňiş bar, olaryň 71-si bolsa “PGA” çempionatynda gazanylan ýeňişdir. Ajaýyp üstünlikleri ony 2009-njy ýylda soňky on ýylyň iň gowy golfçysy diýen ada eýe edýär.

Saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy zerarly birnäçe bäsleşikleri sypdyrmaly bolan Taýgers arkasynda dörän ýiti agyry sebäpli üç ýylyň dowamynda üç gezek operasiýa geçirmeli bolýar. 15 aýlap yzygider alnan bejergiden soň ol 18 golfçynyň arasynda geçirilen bäsleşikde 15-nji orny eýeleýär. Taýgeriň janköýerleri onuň dolanyp täze ýeňişlere gadam basmagyna diýseň sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar.

Hojaberdi BABAÝEW,
Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň 4-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com