Slide
Slide
previous arrow
next arrow


PsihologiýaSlider

Numerologiýada 2-lik sanyň manysy näme?

28-04-2023 / 5223

Numeologiýa görä, sanlaryň hersiniň öz manysy bar. Has takygy, durmuşymyza nähili täsir edýändigi barada aç-açan şahsyýet aýratynlyklary bolan sanlaryň manylaryna düşünmek, olar dogrusynda habar almaga kömek edip biler.

Ine, numerologiýada 2-nji san barada bilmeli zatlaryňyz:

Numerologiýada 2-lik, merhemeti we güýji aňladýan zenan hökmünde bellidir. Hyzmatdaşlyk, gatnaşyklara ýa-da ýagdaýa hemişe parahatçylygy we deňagramlylygy getirmegi maksat edinýär. Numerologiýadaky 2-lik, esasan, iki adamyň, düşünjeleriň ýa-da zatlaryň birleşmegini ýa-da deňagramlylygyny aňladyp bilýän hyzmatdaşlygy aňladýar.

2-lik sanyň gowşak taraplary näme?

Karar berip bilmezlik: 2-lik san, hemişe ortada galmak synanyşygy sebäpli möhüm ýa-da möhüm däldigine garamazdan, islendik meseläni çözmegi kynlaşdyrýar. Haçan-da artykmaçlygy belli bir derejede kesgitläp bolmaýan bolsa, bu san işlemeýär.

Gaty göreklik: Özi we başgalar bilen ylalaşmak islegi şeýle bir güýçlidir welin, hatda azajyk gahar-gazap ýa-da kemsitme 2-lik belgini deňagramlylykdan çykaryp, ony başga bir dünýä taşlap biler.

Özüne ynamsyz: 2-lik san parahatçylygy saklamak üçin öz zerurlyklaryny aýyrar. Ynamly däl-de, passiw, ýakymsyz ýagdaýa düşüp, hereketlerinde has gönümel we täsirli bolman, özbaşdak gowulaşdyrmak üçin dymyp göreşip bilýär.

2-lik belginiň şahsyýet aýratynlyklary:

Pikirli;

Duýgur;

Netijeli;

Düşünjeli;

Duýgudaş;

Goragçy.

Numerologiýa diagrammanyňyzda 2-lik belgisi bar bolsa…

2-lik san, numerologiýa diagrammasynda nirede görünýändigine baglylykda durmuşyňyzda duş gelip bilýär. Emma doglan senäňiz, ykbalyň sany bolsun ýa-da diagrammaňyzda ýerleşdirilen bolsun, bu sanyň gowy söýgi güýçleriniň durmuşyňyza uly sazlaşyk we jebislik getirjekdigine ynanyp bilersiňiz!

Arslan NURMETOW,
TOHI-niň Weterinar lukmançylyk hünäriniň 2-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com