Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

OGT 2023 maýa goýum forumy

27-04-2023 / 5085

Türkmenistanyň Energetika pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara foruma taýýarlyk işleri öz sepgidine ýetdi. Forum ultra-döwrebap we iň amatly metropollaryň biri bolan Rub al-Hali çölüniň tükeniksiz çukurlaryna ýanaşyk ýerde geçirilýär. Foruma 26-njy aprelde badalga berler.

Maýa goýum forumynyň işine Türkmenistan we BAE hökümetiniň agzalary, daşary ýurt kompaniýalarynyň we halkara guramalarynyň, diplomatik wekilhanalaryň we ministrlikleriň, banklaryň we dürli gaznalaryň iki ýüzden gowrak wekili gatnaşar.

Uglewodorodlary öndürmek we gaýtadan işlemek üçin goýulýan maýa goýumlary, häzirki energiýa krizisiniň köp ýüze çykmagyny ýeňip geçmekde möhüm rol oýnaýar. Forumyň çäklerinde sarp edijilere edilýän basyşy ýeňilleşdirmek, dünýäni nol traýektoriýa getirmek we pandemiýadan soňky ykdysady dikelişi çaltlaşdyrmak barada birnäçe işler geçiriler.

Arassa energiýa we arassa ýangyçlara geçmek üçin uzak möhletli çözgütler hem ara alyp maslahatlaşmagy we bilelikdäki çäreleri talap edýär. Bularyň ählisi Dubaýdaky Türkmenistanyň Maýa goýum energiýa forumy tarapyndan üpjün edilýän açyk we giňişleýin gepleşikleri talap edýär.

Häzirki forum bu mesele boýunça öňki ýygnaklara garanyňda has uly maksatlary amala aşyrar. Onuň wezipeleri diňe nebit, gaz we elektrik energiýasy meselelerinde jemlenmeýär we täzelenip bilýän energiýa çeşmeleri we howa bilen baglanyşykly köp sanly meseläni öz içine alýar. Bularyň hemmesi birek-birege bagly senagat, ýokary tehnologiýaly, daşky gurşaw we howa meseleleriniň ýeke-täk toplumy, bu çözgüt şu ýyl Birleşen Arap Emirliklerinde Global klimat sammitiniň geçirilmegine kömek eder.

BAE-nyň Senagat we ösen tehnologiýalar ministri, Abu Dabi milli nebit kompaniýasynyň (ADNOC) Baş müdiri Soltan bin Ahmed Al Jaber, BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň 28-nji konferensiýasynyň başlygy wezipesine bellendi.

Foruma we onuň abraýyna ýokary gyzyklanma, BAE-nyň Döwlet ministri, ADNOC-nyň Dolandyryjylar geňeşiniň agzasy we Abu-Dabiniň Ösüş Gaznasy Ahmed Ali Al ýaly ýokary wezipeli işgärleriň we jogapkär ýolbaşçylaryň işine gatnaşmagy şaýatlyk edýär. Saýeg, Dubaýyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň başlygynyň orunbasary Ahmed bin Said Al Maktoum Manfredi Kaltagirone, BMG halkara metan zyňyndylary gözegçilik gullugynyň başlygy, GHGSat Inc-iň prezidenti Stefan Jermain we başgalar. Türkmen tarapyna premýer-ministriň orunbasary Aşyrguly Begliýew, nebit-gaz, bank we türkmen ykdysadyýetiniň beýleki pudaklarynyň bölümleriniň ýolbaşçylary we hünärmenleri, şeýle-de,  20-den gowrak kompaniýanyň ýolbaşçylary wekilçilik eder. Dubaýdaky maýa goýum forumynyň işi Bloomberg habarlary, S&P, Argus, Energy Intelligence, National Gas World, Interfax, Media Hub, TRT Türk we beýleki neşirler ýaly metbugat ägirtleri tarapyndan guralar.

Birleşen Arap Emirlikleri ylym we tehnologiýa babatynda ýokary derejede ösen ýurtlaryň biridir. Mundan başga-da, BAE nebit-gaz pudagynda, ýaşyl tehnologiýalary, howany we daşky gurşawy ösdürmekde birnäçe tejribeleri topladylar. Türkmen ýangyç we energiýa toplumy BAE-niň işewür toparlarynyň arasynda uly maýa goýumlaryny özüne çekýär, bu ýakynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine eden sapary bilen hem doly tassyklandy.

Türkmenistanyň Energetika pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumyň web sahypasynda oturdylan elektron hasaplaýyş sagady bizi her sekuntda bu foruma ýakynlaşdyrar.

Begenç NURALYÝEW,
TDIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşykary fakultetiniň talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com