Slide
Slide
previous arrow
next arrow


Siziň üçin...Slider

Ekwator çyzygy

23-04-2023 / 5020

Planetamyzy ortadan deň ikä bölýän hyýaly ekwator çyzygyny göz bilen görüp bolmaýan hem bolsa, onuň täsirlerini görmek mümkin. Mälim bolşy ýaly, Ýeriň demirgazyk ýarym şary bilen günorta ýarym şarynda pasyllar biri-birine gapma-garşylykly bolýar. Mysal üçin, bizde tomus pasly bolanda, günortada gyş pasly dowam edýär, birinde güýz bolanda, beýlekisinde ýaz bolýar.

Ekwator çyzygy Afrikada Gabon, Kongo Respublikasy, Kongo Demokratik Respublikasy, Uganda, Keniýa, Somaliýa, Aziýada Maldiwler, Indoneziýa we Günorta Amerikada Ekwador, Kolumbiýa hem-de Braziliýa ýaly ýurtlardan geçýär.

Dünýäniň köp ýerinde ekwator çyzygynyň simwoliki serhedini görmek bolýar. Bu ýerlerde iki ýarym şaryň esasy tapawudy bolan suwly tejribäni geçirýärler. Bilşimiz ýaly, suw köwlenip akanda, adatça, sagadyň diliniň ugry boýunça akýar. Muny guýguja ýa-da aşagy deşik islendik gaba suw guýmak arkaly hem görmek bolýar. Afrikanyň gündogaryndaky Ugandanyň Masaka sbitinde hem hyýaly ekwator serhedi döredilipdir. Bu ýere her ýylda müňlerçe syýahatçy gelýär. Gelen myhmanlar Ýeriň orta bilinden beýle tarapyna bir ädimde geçýärler. Çyzygy geçen ýeriňde bolsa ýokarda agzalan suwly tejribe geçirilýär. Bu täsin tebigy ýagdaý köpleriň ünsüni çekýär. Guýguja guýlan suw demirgazykda sagat diliniň ugruna, günortada onuň tersine, çyzygyň ortasynda bolsa hiç hili aýlaw etmän göni aşaklygyna akýar. Suwly tejribe myhmanlary haýran galdyrýar. Suwuň iki ýarym şarda gapma-garşylykly ugur bilen akmagy Ýeriň magnit meýdany bilen baglanyşyklydyr.

Öwülýaguly HAÝYDOW,
Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň rus dili we edebiýaty fakultetiniň 1-nji ýyl talyby.

Ünsüňizi çekip biler

Habara syn ýaz

This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.
Başa dön tuşu
error: TürkmenGazet.com